Επιχειρήσεις

Αυξήθηκε κατά 5,5% ο κύκλος εργασιών του 2018 στον όμιλο Υγεία


Ανοδικά κινήθηκε η κερδοφορία στον Όμιλο Υγεία, κατά την περσινή χρήση, μειώνοντας τα δάνεια του. Το 2018 πραγματοποιήθηκε η μεταβίβασή του στο CVC fund, ενώ έχει ξεκινήσει η διαδικασίας αποχώρησης από το Χ.Α.

Σε ενοποιημένο επίπεδο ο κύκλος εργασιών του 2018, από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, ανήλθε σε 217,4 εκατ. ευρώ περίπου, σημειώνοντας αύξηση 5,5%, έναντι 206 εκατ. ευρώ το 2017.

Ο κύκλος εργασιών στην εταιρεία ανήλθε σε 132,3 εκατ. ευρώ, έναντι 125,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, σημειώνοντας άνοδο 5,7%.

Την ίδια περίοδο ο όμιλος παρουσίασε Προσαρμοσμένο EBITDA 38,8 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 34,9 εκατ. ευρώ το 2017. Σε επίπεδο εταιρείας, ο εν λόγω δείκτης ανήλθε σε 30,3 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 29,4 εκατ. ευρώ το 2017. 

Για σκοπούς συγκρισιμότητας, ο δείκτης EBITDA της προηγούμενης χρήσης 2017 προσαρμόστηκε κατά ποσό 1,3 εκατ. ευρώ και 0,5 εκατ. ευρώ. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων του ομίλου, από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, ανήλθαν στα 16,5 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 9,6 εκατ. ευρώ το 2017. Αντίστοιχα, στην εταιρεία τα κέρδη ανήλθαν στα 14,9 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 9,2 εκατ. ευρώ το 2017.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και Μη Ελέγχουσες Συμμετοχές από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 19,6 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 9,6 εκατ. ευρώ το 2017. Τα κέρδη μετά από φόρους της εταιρείας ανήλθαν στα 14,1 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 9,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Ο ενοποιημένος καθαρός δανεισμός (δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα) διαμορφώθηκε στα 110,1 εκατ. ευρώ το 2018 από 120,5 εκατ. ευρώ το 2017. Ο καθαρός δανεισμός της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 71,9 εκατ. ευρώ το 2018, από 82,3 εκατ. ευρώ το 2017.