Επιχειρήσεις

Diversa: «Πράσινο φως» για ΑΜΚ κατά 15,84 εκατ. ευρώ


Η Eκτακτη Γενική Συνέλευση της Diversa, ανακοίνωσε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 15.840.000 ευρώ.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας, θα εκδοθούν 15 νέες μετοχές για κάθε 1 παλιά. Δηλαδή 26.400.000 (Είκοσι έξι εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες) νέες μετοχές με τιμή διάθεσης 0,60 € (Εξήντα λεπτά) ανά μετοχή, με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων. Η ανωτέρω απόφαση εγκρίθηκε ομόφωνα.

Σε περίπτωση που η αύξηση δεν θα είναι πλήρης, το Μετοχικό Κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης.

Επίσης, η Γενική συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η Γενική συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό συμβούλιο, να διαθέσει κατά την κρίση του τυχόν αδιάθετες μετοχές.

Τέλος, η Γενική συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, ότι η τιμή έκδοσης δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.