Οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκαν 0,2% οι δαπάνες κοινωνικής προστασίας για το έτος 2018


Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει στοιχεία αναφορικά με τις δαπάνες και τα έσοδα κοινωνικής προστασίας για το έτος 2018, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ολοκληρωμένων Στατιστικών Κοινωνικής Προστασίας (ESSPROS-European System of Integrated Social Protection Statistics-Core System).

Το ESSPROS αποτελεί ένα μεθοδολογικό πλαίσιο βασισμένο σε κοινά πρότυπα, ορισμούς ταξινομήσεις και κανόνες λογιστικής που χρησιμοποιείται για την κατάρτιση των στατιστικών σε συγκρίσιμη βάση προς όφελος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Οι δαπάνες κοινωνικής προστασίας καταγράφονται και παρουσιάζονται συγκεντρωτικά και αναλυτικά, ανά λειτουργία, σύμφωνα με τον Κανονισμό 458/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, ο οποίος διέπει την έρευνα ESSPROS. Σύμφωνα με τη μεθοδολογία της έρευνας, οι δαπάνες κοινωνικής προστασίας κατανέμονται στις εξής οκτώ (8) λειτουργίες: ασθένεια, αναπηρία, γήρας, επιζώντες/χηρεία, οικογένεια/τέκνα, ανεργία, στέγαση και κοινωνικός αποκλεισμός.

Συνολικά, οι δαπάνες κοινωνικής προστασίας για το έτος 2018 ανήλθαν σε 44.951 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,2% σε σχέση με το 2017. Το μεγαλύτερο ποσοστό των δαπανών, αφορά σε δαπάνες για παροχές γήρατος, οι οποίες για το έτος 2018 αποτελούσαν το 54,5% των συνολικών δαπανών κοινωνικής προστασίας και παρουσίασαν μείωση 0,2% σε σχέση με το 2017.

Ακολουθούν κατά φθίνουσα σειρά οι δαπάνες για παροχές ασθένειας, οι οποίες για το έτος 2018 αποτελούσαν το 19,4% των συνολικών δαπανών, μειωμένες κατά 3,6% σε σχέση με το 2017, και οι δαπάνες για παροχές σε επιζώντες, οι οποίες αποτελούσαν το 9,6%, μειωμένες κατά 3,7% σε σχέση με το 2017.

Τα έσοδα για κοινωνική προστασία ανήλθαν σε 49.911 εκατ. ευρώ το 2018, αυξημένα κατά 4,2% σε σχέση με το 2017.

Όπως προκύπτει για το 2018, το 54,3% των εσόδων προήλθε από ασφαλιστικές εισφορές (εργοδοτών και ασφαλισμένων), ενώ το 40,7% προήλθε από συνεισφορές του Κράτους. Επιπλέον των ποσοτικών στοιχείων εσόδων και δαπανών κοινωνικής προστασίας το ESSPROS καταγράφει και τον αριθμό δικαιούχων σύνταξης.

Για το 2018 ο συνολικός αριθμός δικαιούχων κύριας σύνταξης χωρίς διπλή καταγραφή (δηλαδή καταμετρώντας μία μόνο φορά δικαιούχους με πολλαπλές συντάξεις) ανήλθε σε 2.547.461 άτομα έναντι 2.569.221 το 2017 παρουσιάζοντας μείωση 0,8%.

Διαβάστε επίσης