Οικονομία

Eurobank: Ανοδικά κινήθηκαν οι καταθέσεις για τρίτη χρονιά στη σειρά


Μετά από τα θετικά νέα, της αναβάθμισης της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch Ratings από BB- σε ΒΒ με θετικές προοπτικές (2 θέσεις κάτω από την επενδυτική βαθμίδα) και της επιτυχούς εξόδου στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου με έκδοση ομολόγου 15ετούς διάρκειας (άντληση €2,5 δις με απόδοση 1,9%), η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) δημοσίευσε τα στοιχεία των καταθέσεων και της χρηματοδότησης του μηνός Δεκεμβρίου 2019, όπως αναφέρει η Eurobank.

Το υπόλοιπο των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα στα εγχώρια νομισματικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (ΝΧΙ) ενισχύθηκε περαιτέρω το 2019 .

Συγκεκριμένα τον Δεκέμβριο 2019 ανήλθε στα €143,1 δις σημειώνοντας ετήσια αύξηση κατά €8,6 δις ή 6,4%.1 Η εν λόγω ενίσχυση προ- ήλθε κατά €6,7 δις από τον θεσμικό τομέα των νοικοκυριών και κατά €1,9 δις από αυτόν των επιχειρήσεων.

Σε σύγκριση με το ιστορικό χαμηλό των €121,4 δις το 2016, η συνολική αύξηση των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα διαμορφώθηκε στα €21,7 δις ή 17,9%.

Η σταδιακή αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των φορέων της οικονομίας στο εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα μείωσε το κίνητρο του αποθησαυρισμού και αποτέλεσε τον βασικό ερμηνευτικό παράγοντα του προαναφερ- θέντος αποτελέσματος.

Η πλήρης άρση των κεφαλαιακών ελέγχων (σε ισχύ από 1/9/2019), οι τρέχουσες εκτιμήσεις για ανοδική πορεία του ΑΕΠ και η ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών δύναται να οδηγήσουν σε περαιτέρω αύξηση των καταθέσεων στο μέλλον.

Τέλος, θετικοί ρυθμοί μεταβολής στο πεδίο της χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα αναμένεται να δώσουν επιπρόσθετη ώθηση – μέσω του πολλαπλασιαστή χρήματος – στην άνοδο των καταθετικών ροών.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις αναταξινομήσεις και μεταβιβάσεις δανείων/εταιρικών ομολόγων, τις διαγραφές και τις συναλλαγματικές διαφορές, η χρηματοδότηση των μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεων ενισχύθηκε 1,9% το 2019 (βάσει των παρατηρήσεων τέλους περιόδου) από 0,2% το 2018, ενώ για τα νοικοκυριά συνεχίστηκε η πιστωτική συρρίκνωση με ρυθμό της τάξης του -2,8% από -2,2% το 2018.