Επιχειρήσεις

Κανάκης: Στις 18 Ιουλίου ξεκινά η καταβολή επιστροφής κεφαλαίου


Οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τελική ονομαστική αξία 0,33 ευρώ ανά μετοχή.

Η Στέλιος Κανάκης ανακοίνωσε ότι η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την 11η Ιουνίου 2018, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των 2.100.000,00 ευρώ, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των 0,28 ευρώ, ήτοι από 0,61 ευρώ σε 0,33 ευρώ και επιστροφή-καταβολή του αντίστοιχου ποσού προς τους μετόχους της Εταιρείας.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 2.475.000,00 €, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 7.500.000 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,33 € εκάστης.

Την 20.06.2018 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1406939, η με αριθμό πρωτοκόλλου 66467/20.06.2018 (ΑΔΑ: ΩΜΠΚ465ΧΙ8-1ΑΚ) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. ενημερώθηκε κατά τη συνεδρίαση αυτής της 5ης Ιουλίου 2018 για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας και την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,28 Ευρώ ανά μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω από την 11η Ιουλίου 2018 οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τελική ονομαστική αξία 0,33 ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,28 ευρώ ανά μετοχή.

Από την ίδια ημερομηνία η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπΆ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 12ης Ιουλίου 2018 (record date – ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων) για την εν λόγω εισηγμένη Εταιρεία. 

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου (0,28 Ευρώ ανά μετοχή) ορίζεται η 18η Ιουλίου 2018.

Η καταβολή των μετρητών για το ποσό της επιστροφής του κεφαλαίου θα ξεκινήσει από την 18η Ιουλίου 2018 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.