Τράπεζες

Κίνηση - ματ από Alpha Bank, μειώνει τα «κόκκινα» 73%


Η Alpha προχωρά σε μια από τις μεγαλύτερες τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ευρώπη, ύψους 12 δισ. ευρώ.

Σε μια δραστική κίνηση εξυγίανσης του ισολογισμού της, που θα μειώσει αμέσως κατά 73% τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, προχωρά η Alpha Bank, αξιοποιώντας την ισχυρή κεφαλαιακή της επάρκεια, αλλά και τις κρατικές εγγυήσεις του σχεδίου «Ηρακλής». Παράλληλα, η τράπεζα αποσχίζει τον τομέα διαχείρισης «κόκκινων» δανείων και υιοθετεί νέα διοικητική δομή.

Το σχέδιο μετασχηματισμού της Alpha, που προετοίμαζε τους τελευταίους μήνες ο νέος CEO, Βασίλης Ψάλτης, παρουσιάστηκε μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου και έχει ως κύριο άξονα την πραγματοποίηση μιας από τις μεγαλύτερες τιτλοποιήσεις προβληματικών δανείων της ευρωπαϊκής αγοράς, το Project Galaxy, μέσω του οποίου θα τιτλοποιηθούν «κόκκινα» δάνεια αξίας 12 δισ. ευρώ.

Για την τιτλοποίηση αυτή, όπως ανακοίνωσε η τράπεζα, θα υπάρξει πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Προγράμματος Εγγύησης Ελληνικών Τιτλοποιήσεων -  HAPS, γνωστότερου και ως «Σχέδιο Ηρακλής». Για το senior tranch της τιτλοποίησης, η τράπεζα θα χρησιμοποιήσει κρατικές εγγυήσεις ύψους 3,7 δισ. ευρώ.

Επίσης, η Alpha προχωρά στην πώληση της πλατφόρμας διαχείρισης NPΕ της τράπεζας στην Cepal Hellas. Η Νέα Cepal θα μεταβιβαστεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στο Project Galaxy. Το νέο σχήμα θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ελληνική αγορά, με συνολικό χαρτοφυλάκιο προς διαχείριση που θα ξεπερνά τα 27 δισ. ευρώ.

Ο δείκτης NPE της Alpha στην Ελλάδα αναμένεται να μειωθεί από 44,1% σε λιγότερο από 20% έως το τέλος του 2020, και ο δείκτης NPL σε λιγότερο από 10%. Η τράπεζα θα διατηρήσει υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια, ανώτερη των εποπτικών απαιτήσεων, κατά την περίοδο υλοποίησης του Σχεδίου και στοχεύει σε δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) περίπου 17% στο τέλος του 2022.

Η επιτάχυνση του σχεδίου NPE θα πραγματοποιηθεί μέσω απόσχισης κλάδου (spinoff και hive-down) των βασικών τραπεζικών δραστηριοτήτων της Alpha Bank προς μία νέα τραπεζική οντότητα υπό την πλήρη κυριότητα της εισηγμένης εταιρείας, η οποία θα μετασχηματιστεί σε εταιρία συμμετοχών (holding company).

Έχοντας μειώσει δραστικά το χαρτοφυλάκιο των NPE, η Alpha Bank σχεδιάζει νέες εκταμιεύσεις δανείων ύψους 14 δισ. ευρώ προς στοχευμένα τμήματα πελατών, Ιδιωτών και Επιχειρήσεων. Η τράπεζα θα στηρίξει ενεργά την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας με έμφαση στους τομείς που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης όπως οι τομείς των υποδομών, ενέργειας, αγοράς ακινήτων, ξενοδοχειακών/ τουριστικών επιχειρήσεων, βιομηχανίας και ναυτιλίας.

Νέα διοικητική δομή

Μείωση των εξόδων σε περίπου Ευρώ 960 εκατ. το 2022, μέσω περιορισμού των ΜΕΑ, ελέγχου του κόστους και αύξησης της παραγωγικότητας, με αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας περιλαμβάνει η νέα διοικητική δομή της τράπεζας. Επίσης, προβλέπεται δημιουργία θέσης Chief Transformation Officer (CTO) που θα εποπτεύει την εφαρμογή του προγράμματος μετασχηματισμού και θα υποστηρίζεται από τα εξειδικευμένα στελέχη του νεοσυσταθέντος Γραφείου Μετασχηματισμού.

Παράλληλα, συγκροτείται νέα, δυναμική διοικητική ομάδα και ενισχύεται η οργανωτική αποτελεσματικότητα, προωθώντας μία κουλτούρα αξιοκρατίας συνδυασμένη με κίνητρα και σαφή κατανομή αρμοδιοτήτων στον οργανισμό.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Τράπεζας θα απαρτίζεται, από τις 2 Δεκεμβρίου 2019, από τα ακόλουθα μέλη:

• Βασίλειος Ψάλτης, Chief Executive Officer
• Σπύρος Φιλάρετος, Chief Operating Officer
• Αρτέμιος Θεοδωρίδης, Γενικός Διευθυντής - Non-Performing Loans
• Ιωάννης Εμίρης, Γενικός Διευθυντής - Wholesale Banking
• Ισίδωρος Πάσσας. Γενικός Διευθυντής - Retail Banking
• Sergiu Oprescu, Γενικός Διευθυντής - International Network
• Σπύρος Ανδρονικάκης, Γενικός Διευθυντής - Chief Risk Officer
• Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, Γενικός Διευθυντής - Chief Financial Officer
• Νίκος Σαλακάς, Γενικός Διευθυντής - Chief Legal and Governance Officer

Κέρδη 91,6 εκατ. στο 9μηνο

Εξάλλου, τα κέρδη της τράπεζας στο 9μηνο ανήλθαν σε 91,6 εκατ. ευρώ μετά φόρων. Σημαντικό ρόλο σε αυτό διαδραμάτισε η μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων αλλά και η αποχώρηση 830 εργαζομένων.

Αναλυτικότερα, σε 91,6 εκατ. ευρώ, έναντι 53,8 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη μετά από φόρους που αντιστοιχούν στους μετόχους. Τα βασικά στοιχεία των αποτελεσμάτων είναι:

  • Ισχυρή κεφαλαιακή βάση με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 18% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2019, ενισχυμένο κατά 25 μονάδες βάσης, κυρίως ως αποτέλεσμα της βελτιωμένης αποτίμησης του χαρτοφυλακίου των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAD) ανήλθε σε 18,1%. Η Ενσώματη Καθαρή Θέση ενισχύθηκε περαιτέρω σε 8 δισ. ευρώ έναντι 7,9 δισ. στο τέλος του β’ τριμήνου. Η Ενσώματη Λογιστική Αξία ανά Μετοχή διαμορφώθηκε σε 5,2 ευρώ.
  • Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 2,1 δισ. το γ’ τρίμηνο, κυρίως ως αποτέλεσμα της αναταξινόμησης χαρτοφυλακίου επιλεγμένων μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (“Project Neptune”) στα «Στοιχεία Ενεργητικού προς Πώληση», ενόψει της αναμενόμενης πώλησής τους. Από την αρχή του έτους, η Τράπεζα κατέγραψε οργανική μείωση των μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ύψους 0,9 δισ. ευρώ.
  • Το γ΄ τρίμηνο, το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκε σε 215,6 εκατ. (+0,8%), καθώς η μείωση του Καθαρού Εσόδου Τόκων αντισταθμίστηκε από την υψηλότερη συνεισφορά των Καθαρών Εσόδων από Προμήθειες. Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων διαμορφώθηκε σε 285,2 εκατ., μειωμένο κατά 11,6% σε τριμηνιαία βάση, επηρεασμένο αρνητικά από τη μείωση των χρηματοοικονομικών εσόδων.
  • Τα Κέρδη μετά από Φόρους ανήλθαν σε 91,6 εκατ. το εννεάμηνο 2019, έναντι 53,8 εκατ. το εννεάμηνο 2018.
  • Το Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης Προσωπικού (VSS) που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο 2019, θα έχει ως αποτέλεσμα τη σταδιακή αποχώρηση περισσότερων από 830 Εργαζομένων, με αναμενόμενο όφελος περίπου 35 εκατ. στις Δαπάνες Προσωπικού, σε ετήσια βάση.
  • Τον Οκτώβριο 2019, η Alpha Bank σύναψε συμφωνία συνεργασίας μακροχρόνιας διάρκειας με την εταιρεία «doValue» με σκοπό τη διαχείριση χαρτοφυλακίου των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs) και ακίνητων περιουσιακών της στοιχείων (REO) στην Κύπρο, συνολικής λογιστικής αξίας (Gross Book Value) 3,2 δισ. περίπου.