Πολιτική

Με μειωμένες ζημίες η Τεχνική Ολυμπιακή


Δίνοντας έμφαση στον ξενοδοχειακό τομέα και στον τουρισμό, ο όμιλος της Τεχνικής Ολυμπιακής κατόρθωσε να περιορίσει τις επιπτώσεις από τη συρρίκνωση τον εργασιών στον κατασκευαστικό κλάδο και να μειώσει τις ζημίες στη χρήση 2016. Η προσπάθεια θα συνεχισθεί με νέες επενδύσεις σε ξενοδοχειακές μονάδες, με στόχο τη   δημιουργία θετικών ταμειακών ροών.

 Κατά την τελευταία χρήση τα βασικά μεγέθη του ομίλου διαμορφώθηκαν ως εξής:

- Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 28,92 εκατ. (έναντι 42,11 εκατ. το 2015), μειωμένος κατά 31,00%.

- Τα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA  ήταν θετικά και διαμορφώθηκαν σε 3,43 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 86,4%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην μείωση των λειτουργικών δαπανών σε όλους τους τομείς .

- Τα αποτελέσματα προ φόρων ήταν ζημιές 8,65 εκατ. έναντι ζημιών 13,37 εκατ. τη χρήση 2015.

-  Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε ευρώ 295,45 εκατ. ευρώ