Τράπεζες

Παγκρήτια Τράπεζα: Δύο projects για κόκκινα δάνεια


Ενώ οι επιπτώσεις της πανδημίας αναγκάζουν τις συστημικές τράπεζες να μεταθέσουν τα χρονοδιαγράμματα πώλησης και τιτλοποίησης “κόκκινων” δανείων, η Παγκρήτια Τράπεζα αποφασίζει να κινηθεί κόντρα στο ρεύμα: Η συνεταιριστική τράπεζα της Κρήτης ξεκίνησε διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ενυπόθηκων απαιτήσεων και την ανάθεση διαχείρισης των υπόλοιπων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της.

Ηδη έχουν κατατεθεί ενδεικτικές προσφορές από σχήματα στα οποία συμμετέχουν εξειδικευμένα funds και πλατφόρμες διαχείρισης απαιτήσεων.

Το πρός τιτλοποίηση-πώληση χαρτοφυλάκιο αποτελείται κυρίως από δάνεια μικρών επιχειρήσεων, τα οποία έχουν υποθήκη επί ξενοδοχείων, οικοπέδων και βιομηχανικών κτιρίων. Περίπου το 50% των δανείων αυτών είναι καταγγελμένα. Η συνολική απαίτηση της τράπεζας ανέρχεται σε περίπου 365 εκατ. ευρώ. Η αξία των εξασφαλίσεων υπολογίζεται σε 300 εκατ. ευρώ.

Το πακέτο απαιτήσεων που θα δοθεί προς διαχείριση περιλαμβάνει περίπου 5.000 ενυπόθηκα μη εξυπηρετούμενα δάνεια – κυρίως μικρών επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών - συνολικού ποσού 783 εκατ. ευρώ, που καλύπτονται με εξασφαλίσεις 600 εκατ. ευρώ.

Στην περίπτωση τιτλοποίησης του πρώτου πακέτου θα εκδοθούν τρεις σειρές τίτλων: Ομολογίες πρώτης διαβάθμισης ποσού 145 εκατ. ευρώ, ενδιάμεσης διαβάθμισης συνολικού ποσού 58 εκατ. ευρώ και χαμηλής διαβάθμισης 94 εκατ. ευρώ.

Η τράπεζα θα κρατήσει όλες τις ομολογίες πρώτης διαβάθμισης καθώς και το 5% των τίτλων ενδιάμεσης και χαμηλής διαβάθμισης.

Διαβάστε επίσης