Επιχειρήσεις

Πλαστικά Θράκης: Μεγάλη κάμψη κερδών με αύξηση τζίρου


Η νέα δραστηριότητα κατασκευής ιατρικών μασκών αναμένεται ότι θα αποφέρει σημαντικά πρόσθετα έσοδα και κέρδη στα "Πλαστικά Θράκης"- μία από τις δύο ελληνικές εταιρείες που έσπευσαν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που δημιουργεί η πανδημία κορονοϊού.

Αυτή η επέκταση των εργασιών θα συμβάλει  στην περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων του ομίλου, ο οποίος επέτυχε στη χρήση 2019 μικρή αύξηση του κύκλου εργασιών, αλλά είδε τα καθαρά κέρδη του να μειώνονται κατά το ήμισυ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία ισολογισμού που ανακοίνωσε σήμερα ο όμιλος:

- Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στη χρήση του 2019 ανήλθε σε 327,8 εκ. ευρώ έναντι 322,7 εκ. ευρώ το 2018 (+1,6%).

- Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη διατηρήθηκαν στα επίπεδα της προηγούμενης χρήσης (63,5 εκ ευρώ, έναντι 63,2 εκ. ευρώ το 2018).

- Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 3,7 εκατ. καταγράφοντας πτώση 51,9%.

Οσον αφορά τον  όγκο πωλήσεων, στον κλάδο Τεχνικών Υφασμάτων μειώθηκε κατά 3,4%, ενώ στον κλάδο ειδών συσκευασίας σημειώθηκε αύξηση 3,6%. Η μεταβολή στον κλάδο των τεχνικών υφασμάτων οφείλεται κατά κύριο λόγο στο κλείσιμο του εργοστασίου  μεγασάκων στη Βουλγαρία και στη μείωση των πωλήσεων των θυγατρικών στη Σκωτία και την Αμερική.

Η άνοδος στον κλάδο ειδών συσκευασίας προήλθε κατά κύριο λόγο από την ελληνική αγορά, λόγω αύξησης του όγκου πωλήσεων στους κλάδους τροφίμων και χρωμάτων.

 Οριακή ήταν η μείωση του περιθωρίου Μικτού Κέρδους το οποίο διαμορφώθηκε σε 19,4% σε σχέση με 19,6% το 2018. Η μεταβολή αυτή  οφείλεται κυρίως στη μείωση του περιθωρίου μικτούς κέρδους της θυγατρικής του Ομίλου στη Σκωτία, λόγω της εσωτερικής αναδιάρθρωσης των εργοστασίων, προκειμένου να προετοιμαστεί η εγκατάσταση της νέας γραμμής needlepunch, καθώς και στην αύξηση του ανταγωνισμού στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου. Η προετοιμασία μετεγκατάστασης της νέας γραμμής στη Σκωτία είχε ως αποτέλεσμα και τη μείωση της σχετικής παραγωγής της θυγατρικής στην Αμερική.

Τα ενοποιημένα EBITDA αυξήθηκαν κατά 4,5%. (28,7 εκ ευρώ, από 27,5 εκ. ευρώ το 2018). Εντός της χρήσεως 2019 προέκυψαν έξοδα και έσοδα τα οποία δεν αφορούν στη συνήθη δραστηριότητα του Ομίλου και τα οποία διαμόρφωσαν ανάλογα το EBITDA.

Τα συγκρίσιμα αναπροσαρμοσμένα EBITDA ανήλθαν σε 30,6 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 5,6%.

Οι προοπτικές

Όπως επισημαίνει η διοίκηση του ομίλου στην ανακοίνωση, η αβεβαιότητα που υφίσταται στο ευρύτερο μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό πλαίσιο και το ευμετάβλητο επιχειρηματικό περιβάλλον, όπως επηρεάζεται και από τις επιπτώσεις της εξάπλωσης της πανδημίας του COVID-19, συνιστούν παράγοντες κινδύνου, οι οποίοι δεν επιτρέπουν ασφαλείς προβλέψεις για την εξέλιξη των βασικών οικονομικών μεγεθών του ομίλου.

Ειδικά σε σχέση με τις επιπτώσεις της πανδημίας και της δυνητικής ύφεσης που έχει ήδη επιφέρει στις τοπικές οικονομίες, δεν δύναται να εκτιμηθεί με σαφήνεια η επίδραση που θα είχε στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. .

Πάντως τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου 2020 παρουσιάζονται βελτιωμένα, σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος, γεγονός που παρέχει τη δυνατότητα περιορισμού δυνητικών κινδύνων, εφόσον προκύψουν στο μέλλον.

Διαβάστε επίσης