Χρηστικά

Πως θα κουρευτούν οι οφειλές προς τα Ταμεία με τον Εξωδικαστικό- Η εγκύκλιος του ΚΕΑΟ


Τη διαδικασία ένταξης και «κουρέματος» των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία ξεκαθαρίζει εγκύκλιος του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), η οποία περιέχει οδηγίες για την εφαρμογή των αλλαγών, που επέφερε ο νόμος 4549/2018 και παρουσιάζει το Σin.

Το ΚΕΑΟ παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με την απαρτία των συμμετεχόντων πιστωτών,  των μικρών πιστωτών, την αντιμετώπιση των οφειλών του επιχειρηματία, που δεν προέρχονται από την επιχειρηματική του δραστηριότητα.

Ακόμη η εγκύκλιος διευκρινίζει, πότε αναστέλλονται τα αναγκαστικά μέτρα που έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν σε βάρος του οφειλέτη, πότε ακυρώνεται και πότε ανατρέπεται η σύμβαση.

Ταυτόχρονα παρέχονται οδηγίες σχετικά με το «κούρεμα» μέρους των οφειλών, τη διαδικασία αναστολής των ποινικών διώξεων σε βάρος των οφειλετών, τις εξαιρέσεις από τον Εξωδικαστικό, καθώς και για την απλοποιημένη διαδικασία που καθιερώνεται για συνολικές οφειλές που δεν ξεπερνούν το ποσό των 300.000 ευρώ, προς όλους του πιστωτές.

Για την απλοποιημένη διαδικασία έως 300.000 ευρώ, αναμένεται έκδοση υπουργικής απόφασης, αλλά μέχρι την έκδοσή της, στην απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης υπάγονται οφειλές που δεν ξεπερνούν τις 50.000 ευρώ προς όλους τους πιστωτές.

Το κείμενο της εγκυκλίου

Αναλυτικότερα το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου του ΚΕΑΟ (1/2019) είναι το ακόλουθο:
Με την παρούσα σας κοινοποιούμε το ν.4587/2018 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 218/Α724-12-2018) και συγκεκριμένα τις διατάξεις του Άρθρου 45 «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4469/2017 (Α'62)».

Με το κοινοποιούμενο άρθρο τροποποιούνται διατάξεις του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. ΑΠΑΡΤΙΑ

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4469/2017 απαρτία συμμετεχόντων πιστωτών υπάρχει όταν συμμετέχουν στη διαδικασία πιστωτές που είναι δικαιούχοι τουλάχιστον του 50% του συνόλου των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη. Δεν λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό απαρτίας απαιτήσεις προσώπων συνδεδεμένων με τον οφειλέτη και απαιτήσεις πιστωτών που δεν δεσμεύονται από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών σύμφωνα με τις παραγράφους 4, 6 και 7 του άρθρου 2 (οφειλές μετά την 31/12/2017, μικροπιστωτές και απαιτήσεις κρατικών ενισχύσεων) και το έκτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 4 (οφειλές ομορρύθμων εταίρων).

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 45, στις ως άνω εξαιρέσεις για το σχηματισμό απαρτίας συμμετεχόντων πιστωτών προστίθενται και οι οφειλές για τις οποίες οι πιστωτές δεν συναίνεσαν στην έναρξη διαπραγμάτευσης λόγω μη συνυποβολής αίτησης από έναν ή περισσότερους συνοφειλέτες.

Η ισχύς της παρούσας τροποποίησης αρχίζει τρεις (3) μήνες μετά τη δημοσιοποίηση του παρόντος νόμου και για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την έναρξη ισχύος του, εκτός αν ορισθεί διαφορετικός χρόνος μετά από έκδοση σχετικής κοινής απόφασης των Υπουργείων Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών.

2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΙΚΡΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ

Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 2 όπως ίσχυε, οι πιστωτές με απαιτήσεις οι οποίες:
(α) δεν υπερβαίνουν ατομικά για κάθε πιστωτή το ποσό των 2.000.000 € και ποσοστό 1,5% του συνολικού χρέους του οφειλέτη και (β) δεν υπερβαίνουν αθροιστικά το ποσό των 20.000.000 € και ποσοστό 15% του συνολικού χρέους του οφειλέτη δε συμμετείχαν στην διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού και δε δεσμεύονται από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης.

Με το άρθρο 45 αντικαταστάθηκε το πρώτο εδάφιο της προαναφερόμενης παραγράφου και συγκεκριμένα, δε συμμετέχουν στη διαδικασία διαπραγμάτευσης και δε δεσμεύονται από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης, πιστωτές οι απαιτήσεις των οποίων: (α) δεν υπερβαίνουν ατομικά το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000 €) και ποσοστό 1,5% του συνολικού χρέους του οφειλέτη και (β) δεν υπερβαίνουν αθροιστικά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000 €) και ποσοστό 15% του συνολικού χρέους.

Η ισχύς της παρούσας τροποποίησης αρχίζει τρεις (3) μήνες μετά τη δημοσιοποίηση του παρόντος νόμου και για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την έναρξη ισχύος του, εκτός αν ορισθεί διαφορετικός χρόνος μετά από έκδοση σχετικής κοινής απόφασης των Υπουργείων Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών.

3. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Όπως είναι γνωστό, δυνατότητα υποβολής αιτήσεως ρύθμισης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4469/2017 παρεχόταν από 03/08/2017 έως και τις 31/12/2018.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 45 η δυνατότητα υποβολής αιτήσεως για την υπαγωγή του στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2019.

4. ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Στο άρθρο 7 και συγκεκριμένα μετά την παράγραφο 3, προστίθεται παράγραφος 3α σύμφωνα με την οποία:

Ο συντονιστής, πριν κοινοποιήσει το απόσπασμα της αίτησης στο σύνολο των πιστωτών, ειδοποιεί τον πιστωτή ή τους πιστωτές έναντι των οποίων υφίστανται οφειλές που δεν προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και τους καλεί, εντός πέντε (5) ημερών, να δηλώσουν αν συναινούν στην ένταξη των οφειλών αυτών στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών.

Αν ο πιστωτής ή οι πιστωτές των ανωτέρω οφειλών συναινέσουν, ο συντονιστής αποστέλλει πρόσκληση και απόσπασμα της αίτησης προς όλους τους πιστωτές.

Αν δεν συναινέσουν, ο συντονιστής ενημερώνει τον οφειλέτη, του τάσσει προθεσμία πέντε (5) ημερών για την τροποποίηση της πρότασης αναδιάρθρωσης και στη συνέχεια κινεί την προβλεπόμενη διαδικασία για τη συμμετοχή στη διαπραγμάτευση για τους υπόλοιπους πιστωτές, με κοινοποίηση χωριστής ενημέρωσης για την εξαίρεση των ανωτέρω οφειλών και για την αδυναμία ρύθμισής τους με τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών.

Η ισχύς της παρούσας τροποποίησης αρχίζει τρεις (3) μήνες μετά τη δημοσιοποίηση του παρόντος νόμου και για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την έναρξη ισχύος του, εκτός αν ορισθεί διαφορετικός χρόνος μετά από έκδοση σχετικής κοινής απόφασης των Υπουργείων Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών.

5. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του ν.4469/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στις αιτήσεις εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών όπου εντάσσονται οφειλές πέραν του ενός πιστωτή και ορίζεται συντονιστής, από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης συμμετοχής από τον τελευταίο στους πιστωτές αναστέλλονται αυτοδικαίως, για χρονικό διάστημα 90 ημερών, τα μέτρα ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της περιουσίας του οφειλέτη, εκκρεμή ή μη, που αφορούν απαιτήσεις για τις οποίες αιτείται εξωδικαστική ρύθμιση.

Κατόπιν της προσθήκης βάσει της παραγράφου 5 του άρθρου 45, προβλέπεται ότι η αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης εξακολουθεί να ισχύει και μετά την πάροδο του χρονικού διαστήματος των 90 ημερών και μέχρι τη σύνταξη πρακτικού περαίωσης της διαδικασίας του εξωδικαστικού, εφόσον η μη ολοκλήρωση της διαδικασίας εντός του ανωτέρω διαστήματος οφείλεται σε λήψη από πιστωτές παρατάσεων των προθεσμιών για ενέργειες, και μόνο έναντι των πιστωτών αυτών.

Αν ζητηθεί παράταση προθεσμίας μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος των ενενήντα (90) ημερών, η αναστολή ισχύει έναντι του πιστωτή που ζήτησε την παράταση και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η παράταση αυτή.

Η παρούσα τροποποίηση έχει άμεση εφαρμογή και σε υποθέσεις που είναι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του νόμου.

6. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 14 προστέθηκε παράγραφος σύμφωνα με την οποία τυχόν ακύρωση σύμβασης που λαμβάνει χώρα μετά την πλήρη ικανοποίηση απαιτήσεων πιστωτών βάσει των όρων αυτής, δεν ασκεί επίδραση στη νομική θέση των εν λόγω πιστωτών.

Έτσι, σε περίπτωση ακύρωσης της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών, δεν αναβιώνουν απαιτήσεις των πιστωτών κατά του οφειλέτη και των συνοφειλετών οι οποίες έχουν ικανοποιηθεί πλήρως σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης αναδιάρθρωσης κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης ακύρωσης αυτής.

Η παρούσα τροποποίηση έχει άμεση εφαρμογή και σε συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν την έναρξη ισχύος του νόμου.

7. ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στην παράγραφο 6 του άρθρου 14 ορίζονται οι περιπτώσεις στις οποίες επέρχεται αυτοδικαίως ανατροπή της σύμβασης αναδιάρθρωσης έναντι του Δημοσίου ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.). Με την τροποποίηση της παραγράφου 7 του άρθρου 45 του κοινοποιούμενου νόμου, προβλέπεται ρητά ότι η αυτοδίκαιη ανατροπή έναντι των Φ.Κ.Α. επέρχεται εφόσον μία από τις αναφερόμενες, στην εν λόγω παράγραφο, περιπτώσεις συντρέξει εντός της οριζόμενης από τη σύμβαση περιόδου αποπληρωμής των οφειλών προς Φ.Κ.Α.

Η παρούσα τροποποίηση έχει άμεση εφαρμογή και σε συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν την έναρξη ισχύος του νόμου.

8. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

Σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 15 του ν.4469/2017, όπως ίσχυε, προβλεπόταν ότι η διαγραφή οφειλών τελούσε υπό την αναβλητική αίρεση της ολοσχερούς εξόφλησης των ρυθμιζόμενων οφειλών προς κάθε πιστωτή και της μη ακύρωσης ή ανατροπής της σύμβασης.

Με την ψηφισθείσα τροποποίηση η προαναφερόμενη αναβλητική αίρεση της ολοσχερούς εξόφλησης των ρυθμιζόμενων οφειλών, περιορίζεται στην ολοσχερή αποπληρωμή των οφειλών προς το Δημόσιο.
Υπενθυμίζεται ότι και η παράγραφος 7 έχει αναλογική εφαρμογή στους Φ.Κ.Α. οι οποίοι στον εξωδικαστικό μηχανισμό εκπροσωπούνται από το Κ.Ε.Α.Ο..

Η παρούσα τροποποίηση έχει άμεση εφαρμογή και σε συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν την έναρξη ισχύος του νόμου.

9. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ

Σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 45 του παρόντος νόμου, από την αποστολή της πρόσκλησης από τον συντονιστή προς τον Φ.Κ.Α. και καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, αναστέλλεται η ποινική δίωξη για τα αδικήματα του α.ν. 86/1967 αναφορικά με τις οφειλές, των οποίων ζητείται η ρύθμιση.

Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής της ποινικής δίωξης αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήματος, χωρίς να ισχύει ο χρονικός περιορισμός της παραγράφου 3 του άρθρου 113 του Π.Κ..

Η παρούσα προσθήκη έχει άμεση εφαρμογή και σε υποθέσεις που είναι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του νόμου.

10. ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΘΡΟ 15§21)

Επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 21 του άρθρου 15 του ν.4469/2017 μετά την αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου αυτής, και συγκεκριμένα:

Το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης μπορούν να προτείνουν λύσεις ρύθμισης των οφειλών προς αυτούς, ύστερα από σχετική αίτηση, με ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 15 σε οφειλέτες που σωρευτικά ή διαζευκτικά:

1) Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου επειδή, σωρευτικά ή διαζευκτικά:
α) δεν εμπίπτουν στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 (συνολικές υπαγόμενες οφειλές όλους τους πιστωτές <20.000€), 
β) εμπίπτουν στην περίπτωση ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 (αθλητικές ανώνυμες εταιρείες), 
γ) εμπίπτουν στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 (διμερής διαπραγμάτευση) ή οι οφειλές τους ανήκουν στο υπολειπόμενο ποσοστό του έως δέκα πέντε τοις εκατό (15%) των συνολικών οφειλών τους, 
δ) είναι φυσικά πρόσωπα, τα οποία αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τον ν. 4172/2013 αλλά δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα,

2) Δεν εξασφάλισαν απαρτία πιστωτών, χωρίς το Δημόσιο ή αντίστοιχα το Κ.Ε.Α.Ο. να έχει δηλώσει την πρόθεσή του να μην συμμετάσχει στη διαδικασία.

Η ισχύς της παρούσας τροποποίησης αρχίζει 3 μήνες μετά τη δημοσιοποίηση του παρόντος νόμου και σε αιτήσεις που είναι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του.

11. ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Για συνολικές οφειλές προς ρύθμιση που δεν ξεπερνούν το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ προς όλους του πιστωτές, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δύναται να θεσπισθεί απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης, βάσει της οποίας η πρόταση ρύθμισης, καθώς και η αξιολόγηση της βιωσιμότητας του οφειλέτη, παράγονται με τυποποιημένο τρόπο.

Μέχρι την έκδοση της ως άνω προαναφερόμενης Κ.Υ.Α. στην απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης υπάγονται οφειλές που δεν ξεπερνούν τις 50.000 € προς όλους τους πιστωτές (Κ.Υ.Α. 130060/27.11.2017 ΦΕΚ Β' 4158).

Διαβάστε επίσης