Χρηστικά

«Ψαλίδισαν» τη φοροαπαλλαγή για τα ακίνητα – Νέοι έλεγχοι στις μισθώσεις τύπου Airbnb


Πωλήσεις ακινήτων με απλήρωτο ΕΝΦΙΑ - ηλεκτρονικά βιβλία και τιμολόγια από το 2020

«Ψαλίδισαν» τη φοροαπαλλαγή για τις επισκευές στα ακίνητα, ενώ καθιερώνονται νέου τύπου έλεγχοι στις μισθώσεις τύπου Airbnb, με το φορολογικό νομοσχέδιο.

Ταυτόχρονα, επιτρέπονται οι μεταβιβάσεις ακινήτων με απλήρωτο ΕΝΦΙΑ, ενώ ανοίγει ο δρόμος για τα ηλεκτρονικά βιβλία και τιμολόγια από το 2020.

Αναλυτικότερα σε ότι αφορά στις δαπάνες για τις επισκευές - ανακαίνιση των κτισμάτων, το αρχικό κείμενο του νομοσχεδίου προέβλεπε την έκπτωση φόρου του 40% για ποσό μέχρι 48.000 ευρώ στην τετραετία, ήτοι θα αναγνωρίζονταν ποσό ύψους 19.200 ευρώ (48.000Χ40%).

Στο οριστικό κείμενο του νομοσχεδίου ορίζεται ότι το ανώτατο ποσό των δαπανών που θα αναγνωρίζονται θα είναι το ποσό των 16.000 ευρώ, στην τετραετία. Από το ποσό αυτό θα εκπίπτει από τον φόρο το 40% ήτοι το ποσό των 6.400 ευρώ, το οποίο θα κατανέμεται ισόποσα στα επόμενα τέσσερα έτη.

Στο πλαίσιο αυτό, το ανώτατο ποσό έκπτωσης που θα δικαιούται για κάθε έτος ο ιδιοκτήτης ακινήτου θα είναι μόλις 1.600 ευρώ, αντί των 4.800 ευρώ, που προβλεπόταν αρχικά.

Σε αντιστάθμισμα για τη μείωση της φοροέκπτωσης των δαπανών ανακαίνισης, διατηρείται η μείωση κατά 5% του φορολογητέου εισοδήματος από ακίνητα, λόγω αυτόματης έκπτωσης δαπανών για επισκευή και συντήρηση. Στο αρχικό νομοσχέδιο η έκπτωση του 5% είχε καταργηθεί.

Έλεγχοι στις μισθώσεις τύπου Airbnb

Με άλλη διάταξη του νομοσχεδίου προβλέπεται η παροχή δυνατότητας στην ΑΑΔΕ να ζητεί από τις εταιρείες βραχυχρόνιων μισθώσεων ακινήτων πληροφοριακά στοιχεία για τις μισθώσεις και μάλιστα εάν αρνούνται ή δεν τα παραχωρήσουν έγκαιρά προβλέπονται πρόστιμα από 5.000 έως 100.000 ευρώ!

Ειδικότερα «παρέχεται η δυνατότητα στη Φορολογική Διοίκηση να ζητά εντός της οριζόμενης προθεσμίας, με έγγραφο ή ηλεκτρονικό αίτημα, από κάθε διαχειριστή ψηφιακής πλατφόρμας, η οποία δραστηριοποιείται στην οικονομία του διαμοιρασμού, οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο σχετικά με πρόσωπα που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα ως πωλητές, για τα οποία προκύπτουν ή μπορεί να προκύψουν φορολογικές υποχρεώσεις στην ημεδαπή.

Καθορίζονται οι κυρώσεις για τη μη παροχή πληροφοριών ή στοιχείων από τις ψηφιακές πλατφόρμες της οικονομίας διαμοιρασμού που ανέρχονται από 5.000 έως 100.000 ευρώ κατά περίπτωση.

Πώληση χωρίς πληρωμή ΕΝΦΙΑ

Επίσης το νομοσχέδιο προβλέπει ότι τα ακίνητα για τα οποία οφείλεται ΕΝΦΙΑ, ή ο ιδιοκτήτης του οφείλει ΕΝΦΙΑ για άλλα ακίνητα που έχει στην κατοχή του, μπορεί να μεταβιβαστούν, αλλά ο συμβολαιογράφος θα παρακρατήσει τον οφειλόμενο ΕΝΦΙΑ, από το τίμημα και θα τον αποδώσει στην εφορία.
Σήμερα ένα ακίνητο δεν μπορεί να μεταβιβαστεί εάν προηγουμένως ο ιδιοκτήτης του, δεν εξοφλήσει τον ΕΝΦΙΑ.

Ηλεκτρονικά τιμολόγια και βιβλία

Εντός του 2020 καθίσταται υποχρεωτική, η χρήση ηλεκτρονικών τιμολογίων και ηλεκτρονικών βιβλίων.
Όπως αναφέρει η σχετική διάταξη (άρθρο 30), καθίσταται υποχρεωτική για τις οντότητες του άρθρου 1 του ν.4308/2014 (νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας, ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας κ.λπ.), η ηλεκτρονική διαβίβαση, στην ΑΑΔΕ, δεδομένων των εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων-στοιχείων, των τηρούμενων λογιστικών αρχείων-βιβλίων, των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, των φορολογικών μνημών και των αρχείων που δημιουργούν οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί.

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται ο χρόνος διαβίβασης, η έκταση εφαρμογής, οι εξαιρέσεις, οι ειδικότερες υποχρεώσεις των οντοτήτων της παρ. 1, καθώς και κάθε άλλο θέμα, διαδικασίες και λεπτομέρειες για την εφαρμογή των υποχρεώσεων των επιτηδευματιών.

Διαβάστε επίσης