Επιχειρήσεις

Ομολογιακά 183,2 εκατ. από τον "Νηρέα"


Την έκδοση τεσσάρων ομολογιακών δανείων έως το ποσό των 183,2 εκατ. ευρώ ενέκρινε η έκτακτη Γενική Συνέλευση  των μετόχων της εταιρείας ιχθυοκαλλιεργειών "Νηρεύς". Τα δάνεια εκδίδονται στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάρθρωσης-εξυγίανσης της εταιρείας και μελλοντικής συγχώνευσης της.

Το πρώτο δάνειο είναι 30 εκατ. ευρώ, μετατρέψιμο σε μετοχές. Θα καλυφθεί  με ιδιωτική τοποθέτηση, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.

Αλλα δύο δάνεια 122 εκατ. και 25 εκατ. θα εκδοθούν με εμπράγματες διασφαλίσεις και θα καλυφθούν από τράπεζες, όπως και το τέταρτο, ποσού 6,1 εκατ. ευρώ.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε επίσης νέο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο στη συνέχεια συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. Γεώργιος Φραγκούλης του Παντελεήμονος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος
2. Δημήτριος Δημητρίου του Βασιλείου,  Αντιπρόεδρος –Εκτελεστικό Μέλος
3. Ιωάννης Γιαννακάκης του Εμμανουήλ, Μη Εκτελεστικό Μέλος
4. Γεώργιος Βλάχος του Σαμουήλ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Ελένη Ξηνταράκου του Κυριακούλη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Διαβάστε επίσης