Επιχειρήσεις

Βελτίωση κερδοφορίας για την Παπουτσάνης


Τα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018, γνωστοποίησε η Παπουτσάνης ΑΒΕΕ, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, τη διαρκή ανάπτυξη πωλήσεων και βελτίωση κερδοφορίας.

Συγκεκριμένα, η εταιρία κατέγραψε το 2018 σημαντική ανάπτυξη του κύκλου εργασιών της κατά 16,7%, ενώ στη χρήση 2018, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 24,2 εκατ. έναντι € 20,8 εκατ. το 2017.  

Παράλληλα, όπως σημειώνει η σχετική ανακοίνωση, βελτίωσε, παράλληλα, την προ φόρων κερδοφορία της κατά 97%. Τα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν το 2018 σε 1,06 εκατ. ευρώ, έναντι 0,54 εκατ. ευρώ το 2017.

Η ανάπτυξη του κύκλου εργασιών της Παπουτσάνης οφείλεται κυρίως στη διεύρυνση των συνεργασιών της με πολυεθνικές εταιρίες, καθώς και στη σύναψη νέων συνεργασιών. Στην αύξηση των πωλήσεων συνέβαλε, επίσης, η τοποθέτηση επώνυμων προϊόντων Olivia σε νέες αγορές του εξωτερικού, με σημαντικότερη αυτή των Η.Π.Α.. Θετική επίδραση είχε, παράλληλα, η σημαντική αύξηση των πωλήσεων στην κατηγορία των ειδικών σαπωνομαζών, πρώτης ύλης για την παραγωγή στερεού σαπουνιού, που διοχετεύεται σε αγορές του εξωτερικού.

Οι εξαγωγές της Παπουτσάνης ενισχύθηκαν περαιτέρω κατά 24% και ανήλθαν σε €10 εκατ. στη χρήση 2018, που αντιπροσωπεύει ποσοστό 41% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι €8,1 εκατ. της προηγούμενης χρήσης, που αντιστοιχούσε σε ποσοστό 39% του κύκλου εργασιών. 

Το μικτό κέρδος κατά τη χρήση 2018 ανήλθε σε 6,7 εκατ. ευρώ έναντι 5,8 εκατ. στη χρήση 2017, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 15,1%, επηρεαζόμενο θετικά από την ανάπτυξη πωλήσεων. 

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,06 εκατ. ευρώ, έναντι 0,54 εκατ. ευρώ το 2017, ενώ τα κέρδη μετά φόρους διαμορφώθηκαν σε 1,1 εκατ. ευρώ έναντι 0,42 εκατ. ευρώ το 2017.  

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) άγγιξαν τα 2,9 εκατ. ευρώ, έναντι 2,3 εκατ. ευρώ το 2017, αυξημένα κατά 24,5%. 

Η βελτίωση της κερδοφορίας της Παπουτσάνης επηρέασε θετικά και τις λειτουργικές ταμειακές ροές  οι οποίες ανήλθαν σε 3,6 εκ. ευρώ το 2018, έναντι 2,4 εκ. ευρώ το 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 49%.

Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός (τραπεζικά δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα) ανήλθε σε 6,36 εκατ. ευρώ έναντι 6,88 εκατ. ευρώ το 2017. Εμφανίζεται, έτσι, μειωμένος σε σχέση με τον κύκλο εργασιών και το ενεργητικό της εταιρίας.

Κλείνοντας, σημειώνεται πως ο καθαρός δανεισμός αντιστοιχεί στο 26% του κύκλου εργασιών της Παπουτσάνης το 2018, έναντι 33% το 2017, και στο 16% του συνολικού ενεργητικού της, έναντι 19% το 2017.