Χρηστικά

Δεσμεύσεις ακινήτων από την Εφορία για 10.000 δραχμές ή 30 ευρώ!


Πλήθος ακινήτων έχουν δεσμευτεί από τη δεκαετία 1960 και παραμένουν ακόμη μπλοκαρισμένα για αστεία ποσά με τα σημερινά δεδομένα

Απίστευτες ιστορίες φορολογικής τρέλας περιέχει το χαρτοφυλάκιο των ληξιπρόθεσμων χρεών της Εφορίας, καθώς διαπιστώνεται ότι υπάρχουν δεσμευμένα ακίνητα για πάνω από μισό αιώνα και για οφειλές της τάξης μόλις των 10.000 δραχμών ή 30 ευρώ!

Πρόκειται για μία από τις αιτίες που διογκώνουν το ύψος των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το δημόσιο, τα οποία έχουν υπερβεί τα 106 δισ. ευρώ, ενώ πολλά από τα συγκεκριμένα χρέη είναι σχεδόν ανύπαρκτα και μη εισπράξιμα.

Συγχρόνως όμως δεσμεύουν και ακίνητα ή πιο συγκεκριμένα μερίδια ακινήτων με αποτέλεσμα να μπλοκάρεται και η αξιοποίησή τους.

Είναι χαρακτηριστικό πως, όπως καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΠΟΕ-ΔΟΥ), στα υποθηκοφυλακεία και τα κτηματολογικά γραφεία της χώρας, υπάρχουν εγγεγραμμένα χιλιάδες παλαιά βάρη κατά ακινήτων, τα οποία αφορούν περιόδους πριν την ύπαρξη των πληροφοριακών συστημάτων ΤΑΧIS και ΤΑΧΙSnet και τα οποία δεν έχουν αποτυπωθεί ηλεκτρονικά.

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνουν, η πλειοψηφία των αναγκαστικών μέτρων έχει επιβληθεί για ύψος χρέους, το οποίο ήταν σημαντικό για την εποχή της δεκαετίας του... 1960, αλλά σήμερα είναι αμελητέο.

Ειδικότερα υπάρχουν περιπτώσεις, όπως μία που χρονολογείται από το 1964, όταν για χρέος προς το Δημόσιο ύψους 10.000 δραχμών, δεσμεύτηκε ακίνητο.

Το συγκεκριμένο ακίνητο εξακολουθεί να παραμένει δεσμευμένο ακόμη και σήμερα, παρότι το αρχικό χρέος ήταν 30 ευρώ και σήμερα με τις προσαυξήσεις είναι στα 90 ευρώ! Σημειώνεται πώς υπήρχε και υπάρχει οροφή στην προσαύξηση των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο.  

Πιθανότατα πρόκειται για ακίνητο το οποίο σήμερα έχει περάσει σε κληρονόμους και η αρχική οφειλή ενδεχομένως αφορούσε συνυπόχρεο πρόσωπο, που έχει αποβιώσει και ενδεχομένως να μην γνώριζε καν την ύπαρξη οφειλής.

Επίσης, μεγαλύτερο είναι το πρόβλημα, με ακίνητα επί των οποίων η Εφορία έχει δεσμεύσει το μερίδιο ενός οφειλέτη, ο οποίος έχει αποβιώσει και συγχρόνως υπάρχουν και άλλοι κληρονόμοι.

Για την επίλυση του ζητήματος αυτού, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στις ΔΟΥ επισημαίνουν ότι απαιτείται νομοθέτηση οριζόντιας άρσης των συγκεκριμένων βαρών.

Πώς δεσμεύει και αποδεσμεύει ακίνητα η Εφορία

Η Εφορία, εξακολουθεί να δεσμεύει ακίνητα για οφειλές που ξεπερνούν τα 500 ευρώ, ενώ προβλέπει και τη διαδικασία αποδέσμευσης του ακινήτου, όπως περιγράφεται στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών, που κοινοποίησε τον Δεκέμβριο η ΑΑΔΕ στις αρμόδιες εισπρακτικές υπηρεσίες.

Εάν έχει εγγραφεί υποθήκη επί ακινήτου ή ακινήτων οφειλέτη του Δημοσίου και οφείλεται το σύνολο ή μέρος της οφειλής για την οποία εγγράφηκε, δύναται ο οφειλέτης να υποβάλει αίτηση προς την αρμόδια υπηρεσία της Εφορίας για εξάλειψη ή περιορισμό αυτής, με συγκεκριμένη πρόταση αυτού όπως η καταβολή συγκεκριμένου χρηματικού ποσού, η δέσμευση ή εγγραφή υποθήκης επί άλλου περιουσιακού στοιχείου του ιδίου ή τρίτου, άλλο τρόπο διασφάλισης της οφειλής ή για άλλο λόγο.

Σύμφωνα με το Εγχειρίδιο της ΑΑΔΕ, για τη διαδικασία αποδέσμευσης του ακινήτου, ο εισηγητής του αρμόδιου για την είσπραξη Τμήματος  της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου, συγκροτεί φάκελο ο οποίος περιλαμβάνει:

 • Την αίτηση του οφειλέτη με τα συνυποβαλλόμενα στην αίτηση δικαιολογητικά,
 • Τον πίνακα χρεών του οφειλέτη (ατομικών/συνυποχρέωσης/ συνυπευθυνότητας).
 • Την περίληψη εγγραφείσας υποθήκης της οποίας ζητείται η εξάλειψη/περιορισμός, κάθε άλλη πράξη (κατάσχεση, υποθήκη) που έχει επιβληθεί σε άλλα περιουσιακά στοιχεία του ιδίου ή τρίτων προς διασφάλιση της οφειλής και κάθε άλλο κατά περίπτωση πρόσφορο στοιχείο προς διαμόρφωση άποψης επί του αιτήματος.

Στη συνέχεια, εξετάζει και αξιολογεί την αίτηση του οφειλέτη, τους λόγους για τους οποίους ζητείται η εξάλειψη της εγγραφείσας από το Δημόσιο υποθήκης επί ακινήτου ιδιοκτησίας του (π.χ. μεταβίβαση του ακινήτου), τυχόν υποβληθείσα πρόταση καταβολής ποσού ή διασφάλισης των οφειλών του Δημοσίου καθώς και τα στοιχεία που προκύπτουν από τα απαραιτήτως συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά /στοιχεία, όπως:

 • την εμπορική και αντικειμενική αξία των δεσμευμένων και των τυχόν προτεινόμενων προς δέσμευση ακινήτων, βάρη αυτών,
 • το συνολικό ύψος των οφειλών προς το Δημόσιο (ατομικών και συνυποχρέωσης/ συνυπευθυνότητας),
 • τα ληφθέντα αναγκαστικά και λοιπά μέτρα προς διασφάλιση των απαιτήσεων του Δημοσίου, τυχόν επικείμενη βεβαίωση οφειλών,
 • τη φορολογική του συμπεριφορά ως προς την εκπλήρωση των φορολογικών υου υποχρεώσεων, κλπ.. Στη συνέχεια συντάσσει ενημερωτικό σημείωμα με εισηγητική έκθεση περί αποδοχής ή μη της αίτησης κατά περίπτωση.

Το ενημερωτικό σημείωμα θα πρέπει να περιέχει πλήρες ιστορικό της εξεταζόμενης υπόθεσης στο οποίο ειδικότερα πρέπει να αναφέρονται:

 • το συνολικό ύψος των χρεών του οφειλέτη (ατομικών και συνυποχρέωσης/συνυπευθυνότητας) από κάθε αιτία,
 • τα ληφθέντα σε βάρος του αναγκαστικά και λοιπά μέτρα προς διασφάλιση της οφειλής,
 • τυχόν μέτρα που έχουν κοινοποιηθεί από τρίτους σε βάρος του αιτούντος και η εξέλιξη/τύχη αυτών,
 • πληροφορίες για τον οφειλέτη/ για την ατομική του επιχείρηση/ νομικό πρόσωπο στο οποίο είναι μέλος κατά περίπτωση, μέχρι ποιό χρόνο έχει ελεχθεί, για τυχόν επικείμενη βεβαίωση σε βάρος του νέων οφειλών (π.χ. απο έλεγχο, απο φόρο κληρονομίας, ή οποιαδήποτε άλλη αιτία) και το ύψος της,
 • πληροφορίες για το εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης Α.Φ.Ε. ή βεβαίωσης οφειλής για μεταβίβαση ακινήτων, στ) πληροφορίες αναφορικά με τυχόν υπαγωγή των οφειλών σε πρόγραμμα ρύθμισης και τήρησης ή μη των όρων της,
 • αιτιολογημένη άποψη/γνώμη Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ./ Τμήμα Ειδικών Καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού /K.E.ME.ΕΠ - Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π /ΕΜΕΙΣ/ΚΕΒΕΙΣ/Κ.Ε.ΟΦ. περί της αποδοχής ή του αιτήματος.

Ο εισηγητής προβαίνει σε έλεγχο και αξιολόγηση των στοιχείων του φακέλου και λαμβάνοντας υπόψη τη φορολογική εικόνα του οφειλέτη, το ύψος των οφειλών και των ληφθέντων μέτρων από τη Φορολογική Διοίκηση προς διασφάλιση των απαιτήσεων του Δημοσίου, την εισήγηση του Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. ,κλπ. εγκρίνει την αποδέσμευση.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα