Επιχειρήσεις

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύξηση +51,3% στην κερδοφορία το α' τρίμηνο – Στα 5 δισ. το ανεκτέλεστο


Σημαντική αύξηση +51,3% στην κερδοφορία της είχε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατά τους τρεις πρώτους μήνες του 2024, σε σύγκριση με το περυσινό αντίστοιχο διάστημα. Σημείο αναφοράς αποτέλεσε ο τομέας των κατασκευών που ενίσχυσε οριακά τα έσοδά του, ενώ το ανεκτέλεστο του ομίλου διαμορφώθηκε στα 5 δισ.ευρώ.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ:

Τα καθαρά κέρδη των μετόχων του Ομίλου προσαρμοσμένα για μη λειτουργικά αποτελέσματα σημείωσαν αύξηση 51,3% κατά το Α’ Τρίμηνο του 2024 και ανήλθαν στα 34,8 εκατ.. Η λειτουργική κερδοφορία (adj.EBITDA)1 αυξήθηκε κατά 20% στην ίδια χρονική περίοδο, ανερχόμενη στα 148,3 εκατ., ενισχυμένη από τους τομείς των παραχωρήσεων και των ΑΠΕ, με το σχετικό περιθώριο (adj.EBITDA margin) να διαμορφώνεται σε 19,8% έναντι 15,1% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023. Τα έσοδα του Ομίλου για το Α’ Τρίμηνο του έτους διαμορφώθηκαν σε 747,3 εκατ. έναντι 819,7 εκατ., λόγω των χαμηλότερων τιμών στην αγορά ενέργειας. 

Σε λειτουργικό επίπεδο, και το πρώτο τρίμηνο του έτους, ο Όμιλος διατήρησε τα ισχυρά επίπεδα κερδοφορίας σε συνέχεια της περαιτέρω ωρίμανσης των επενδύσεων στους τομείς των παραχωρήσεων και των ΑΠΕ. Πιο συγκεκριμένα, ο κλάδος των παραχωρήσεων σημείωσε αύξηση εσόδων και λειτουργικής κερδοφορίας σε συνέχεια κυρίως των αυξημένων διελεύσεων σε Νέα και Κεντρική Οδό. Στον κλάδο ΑΠΕ, η αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος στα 1.227 MW από το τέλος του 2023, μαζί με την ομαλοποίηση των ανεμολογικών συνθηκών, οδήγησε σε αύξηση της παραγωγής κατά 42,2%. Ο τομέας των κατασκευών διατήρησε τα υγιή επίπεδα κερδοφορίας του - παρά το παραδοσιακά αδύναμο πρώτο τρίμηνο - με μια οριακή αύξηση των εσόδων του, ενώ το ανεκτέλεστο διαμορφώθηκε σε 5,0 δισ.. Τέλος, στον τομέα της θερμικής ενέργειας, η πτώση των τιμών ενέργειας, οδήγησε σε χαμηλότερα έσοδα, παρά τη διεύρυνση σε επίπεδο μεριδίων αγοράς. 
 
Αναλυτικά:

Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου κατά τη διάρκεια του Α’ Τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 747,3 εκατ. έναντι 819,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2023, παρά τα αυξημένα έσοδα του τομέα παραχωρήσεων και ΑΠΕ, κυρίως λόγω μειωμένων εσόδων στον τομέα θερμικής ενέργειας.
Συγκεκριμένα: 

  • Τα έσοδα του κατασκευαστικού τομέα διαμορφώθηκαν σε 299,9 εκατ. έναντι 297,6 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2023, αποδιδόμενα στην υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου, σε έργα ιδιωτών και σε έργα δημοσίου.
  • Τα έσοδα του Τομέα των παραχωρήσεων διαμορφώθηκαν σε 61,1 εκατ. έναντι 48,1 εκατ. κατά το Α’ Τρίμηνο του 2024, σε συνέχεια της αύξησης της κίνησης στη Νέα και Κεντρική Οδό, αλλά και της έναρξης εμπορικής λειτουργίας του έργου διαχείρισης απορριμμάτων στην Πελοπόννησο.   
  • Στον τομέα παραγωγής και εμπορίας ενέργειας (ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου) στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τα έσοδα από πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 457,5 εκατ. έναντι 491,5 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρά την αύξηση του μεριδίου αγοράς στην προμήθεια ηλεκτρισμού και τα αυξημένα έσοδα από ΑΠΕ, κυρίως λόγω της αποκλιμάκωσης των τιμών ενέργειας.

Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένα EBITDA)1 του Ομίλου παρέμεινε σε ισχυρά επίπεδα και διαμορφώθηκε για το Α’ Τρίμηνο του 2024 σε 148,3 εκατ. έναντι 123,6 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023, με το σχετικό περιθώριο να ανέρχεται σε 19,8% έναντι 15,1%, ως αποτέλεσμα του μείγματος των πωλήσεων. Συγκεκριμένα:

  • Στον τομέα της κατασκευής, τα προσαρμοσμένα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 32,2 εκατ. έναντι 34,0 εκατ., σε συνέχεια της διατήρησης σε ικανοποιητικό επίπεδο του περιθωρίου κέρδους των εν εξελίξει έργων.
  • Στον τομέα των παραχωρήσεων, τα προσαρμοσμένα EBITDA αυξήθηκαν στα 38,2 εκατ. έναντι 27,9 εκατ., ακολουθώντας την αύξηση των εσόδων. 
  • Στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας ενέργειας (ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου) στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τα συνολικά προσαρμοσμένα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 81,7 εκατ. έναντι 68,1 εκατ., σε συνέχεια της αυξημένης κερδοφορίας από ΑΠΕ και παρά τα μειωμένα έσοδα  από την θερμική ενέργεια. 

Τα Λειτουργικά Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (EBIT)1 διαμορφώθηκαν σε 98,6 εκατ. έναντι 77,5 εκατ. κατά το Α’ Τρίμηνο του 2023. 

Τα Κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 61,9 εκατ. έναντι 63,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2023. 

Τα Κέρδη μετά από φόρους που κατανέμονται στους ιδιοκτήτες της Μητρικής διαμορφώθηκαν σε 31,1 εκατ. έναντι 38,8 εκατ. για την αντίστοιχη περίοδο του 2023. 

Στα αποτελέσματα μετά τους φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της περιόδου του 2024 έχουν συμπεριληφθεί μη λειτουργικά αποτελέσματα(2) συνολικής ζημιάς 3,7 εκατ. έναντι συνολικού κέρδους 15,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2023. 

Τα αντίστοιχα Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες χωρίς την επίδραση των ανωτέρω μη λειτουργικών αποτελεσμάτων(2) που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής, διαμορφώθηκαν σε 34,8 εκατ., έναντι 23,0 εκατ..

Τα ελεύθερα χρηματικά διαθέσιμα του Ομίλου παρέμειναν υψηλά και διαμορφώθηκαν σε 1.408,4 εκατ. την 31.03.2024 (μη συμπεριλαμβανομένων δεσμευμένων καταθέσεων ύψους 116,6 εκατ.) έναντι € 1.310,7 την 31.12.2023. Το σύνολο του Προσαρμοσμένου Καθαρού Χρέους(1) με αναγωγή στην μητρική μετά των δεσμευμένων καταθέσεων στις 31.03.2024 διαμορφώθηκε σε € 430 εκατ., ενώ το Προσαρμοσμένο Καθαρό Χρέος χωρίς αναγωγή (συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων και των project finance facilities) διαμορφώνεται στα 1.162,8 εκατ.. Ο συντελεστής Προσαρμοσμένο Καθαρό Χρέος/Προσαρμοσμένα EBITDA(1) για τον Όμιλο στο τέλος του Α’ Τριμήνου 2024 διαμορφώθηκε σε 2.6x έναντι 2.7x κατά το τέλος του 2023. 

Ισχυρή λειτουργική επίδοση σε όλους τους τομείς

Στον κατασκευαστικό τομέα, το ανεκτέλεστο κατά το τέλος του Α’ Τριμήνου του 2024, συμπεριλαμβανομένων των προς υπογραφή συμβάσεων και των έργων που αφορούν σε ίδιες επενδύσεις, διαμορφώθηκε σε 5,0 δισ.. Συγκεκριμένα, το κατασκευαστικό ανεκτέλεστο των υπογεγραμμένων συμβάσεων κατά το τέλος του Α’ Τριμήνου, ήταν 3,2 δισ., ενώ έκτοτε ο Όμιλος έχει συμβασιοποιήσει ή αναμένει τη συμβασιοποίηση νέων έργων ύψους 1,8 δισ. που έχει εξασφαλίσει. Επί του συνολικού ανεκτέλεστου πάνω από 75% αφορά σε ιδιωτικά έργα (ίδιες επενδύσεις και έργα για τρίτους), ενώ άνω του 55% αφορά σε έργα ιδίων επενδύσεων. Σημειώνεται ότι το ανεκτέλεστο αναμένεται να ενισχυθεί, καθώς προχωρά η συμβασιοποίηση έργων που έχει εξασφαλίσει ο Όμιλος (πχ. Παραχώρηση ΒΟΑΚ).

Σχετικά με τον τομέα παραχωρήσεων, οι διελεύσεις στους αυτοκινητόδρομους (Νέα και Κεντρική Οδός) κατά το Α’ Τρίμηνο του 2024 αυξήθηκαν κατά 9,0% σε σχέση με την περασμένη χρονιά αποτυπώνοντας την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα, αλλά και τις βελτιωμένες καιρικές συνθήκες. Επίσης από την αρχή του έτους, και σύμφωνα με τις σχετικές συμβάσεις παραχώρησης, αναπροσαρμόστηκαν προς τα πάνω οι τιμές των διελεύσεων στους αυτοκινητόδρομους της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των έργων που συμμετέχει ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Τέλος, έχουν πλέον τεθεί σε πλήρη λειτουργία και οι τρεις (3) μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων του σχετικού έργου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. 

Στον τομέα παραγωγής και εμπορίας ενέργειας (ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου) στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η ζήτηση ρεύματος στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του έτους κατά 0,8%. H ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ κατέγραψε υψηλότερους όγκους πώλησης κατά 60,2% έναντι του A’ Τριμήνου του 2023, σε συνέχεια της αύξησης του μεριδίου αγοράς που επετεύχθη κατά την διάρκεια του 2023 και στις αρχές του 2024 και πλέον ανέρχεται σε 12,0% για τον Μάρτιο του 2024, έναντι 7,3% τον Μάρτιο του 2023. Σε επίπεδο παραγωγής, η προγραμματισμένη συντήρηση την μονάδας ΗΡΩΝ ΙΙ που ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε κατά το τέλος του Α’ Τριμήνου 2024, οδήγησε σε περιορισμό της παραγωγής από φυσικό αέριο κατά 12,2% (η παραγωγή κατά την περίοδο Ιανουάριος-Φεβρουάριος ήταν αυξημένη κατά 15,5%). 

Στον Τομέα των ΑΠΕ, η εγκατεστημένη ισχύς στο τέλος του Α’ Τριμήνου ανήλθε σε 1.227 MW  έναντι 906 MW στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2023. Υπενθυμίζεται ότι το έργο του Καφηρέα, ισχύος 327 MW, ηλεκτρίστηκε πλήρως στο τελευταίο τρίμηνο του 2023. Από την αρχή του έτους, ο Όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ συνέχισε την περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου που διαθέτει, καθώς 63 MW φωτοβολταϊκών βρίσκονται υπό κατασκευή στην Ελλάδα, ενώ σταδιακά ξεκινάει η κατασκευή ακόμα 560 MW νέων έργων διαφόρων τεχνολογιών (κυρίως Φ/Β αλλά και αιολικά και έργα αποθήκευσης) σε Ελλάδα και εξωτερικό, τα οποία αναμένεται να μπουν σε λειτουργία έως το τέλος του 2025, αντιπροσωπεύοντας μια συνολική επένδυση ύψους 370 εκατ.. Παράλληλα, προχωράει σύμφωνα με το πλάνο η κατασκευή του έργου αντλησιοταμίευσης της Αμφιλοχίας, αλλά και η περαιτέρω ωρίμανση νέων έργων, με στόχο την αύξηση της ισχύος στα 6,0 GW έως το τέλος της δεκαετίας.      
 
 

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα