Χρηστικά

Κουρεύονται οι ποινές για φοροδιαφυγή!


Σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας οι μειωμένες ποινές ισχύουν αναδρομικά αλλά δεν απαλείφεται ο «κακουργηματικός» χαρακτήρας της φοροδιαφυγής

Μείωση των ποινών για τη διάπραξη εγκλημάτων φοροδιαφυγής, και μάλιστα αναδρομικά, προβλέπει ο νέος Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας που κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών, προσαρμόζοντας τη φορολογική νομοθεσία, στον ισχύοντα ποινικό κώδικα.

Με τις αλλαγές που γίνονται στον Φορολογικό Κώδικα φεύγουν οι ποινές πολυετούς κάθειρξης για παραβάσεις φοροδιαφυγής και αντικαθίστανται από ηπιότερες ποινές φυλάκισης, χωρίς, ωστόσο, να απαλείφεται ο «κακουργηματικός» χαρακτήρας των εν λόγω πράξεων.

Ενώ ο ισχύον Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας προβλέπει ποινές κάθειρξης, έως 10 έτη, με τις δρομολογούμενες αλλαγές, η μέγιστη ποινή περιορίζεται στα έξι (6) χρόνια κάθειρξης.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον νέο Κώδικα, έγκλημα φοροδιαφυγής διαπράττει όποιος με πρόθεση:

  1. Προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή φόρου εισοδήματος, ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ή ειδικού φόρου ακινήτων (ΕΦΑ), αποκρύπτει από τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης φορολογητέα εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή ή περιουσιακά στοιχεία, ιδίως παραλείποντας να υποβάλει δήλωση ή υποβάλλοντας ανακριβή δήλωση ή καταχωρίζοντας στα λογιστικά αρχεία εικονικές (ολικά ή μερικά) δαπάνες ή επικαλούμενος στη φορολογική δήλωση τέτοιες δαπάνες, ώστε να μην εμφανίζεται φορολογητέα ύλη ή να εμφανίζεται αυτή μειωμένη,
  2. Προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή του φόρου προστιθέμενης αξίας, του φόρου κύκλου εργασιών, του φόρου ασφαλίστρων και των παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών, δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς ή συμψηφίζει ή εκπίπτει ανακριβώς αυτούς, καθώς και όποιος παραπλανά τη Φορολογική Διοίκηση με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή με την αθέμιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων και δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς ή συμψηφίζει ή εκπίπτει ανακριβώς αυτούς ή λαμβάνει επιστροφή, καθώς και όποιος διακρατεί τέτοιους φόρους, τέλη ή εισφορές,
  3. Προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή φόρου πλοίων δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς στο Δημόσιο το φόρο αυτόν.

Όποιος διαπράττει έγκλημα φοροδιαφυγής από τα αναφερόμενα στη παράγραφο 1 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών:

  • αν ο φόρος που αναλογεί στα φορολογητέα εισοδήματα ή στα περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκρυβεί υπερβαίνει ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ ανά είδος φόρου, ή
  • αν το προς απόδοση ποσό του κύριου φόρου, τέλους ή εισφοράς που δεν αποδόθηκε ή αποδόθηκε ανακριβώς ή επεστράφη ή συμψηφίστηκε ή εξέπεσε ή διακρατείται υπερβαίνει ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος:

α) τις πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, εφόσον αφορά φόρο προστιθέμενης αξίας ή
β) τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ ανά είδος φόρου, τέλους ή εισφοράς σε κάθε άλλη περίπτωση.

Επιβάλλεται κάθειρξη αν το ποσό του φόρου, τέλους ή εισφοράς της προηγούμενης παραγράφου υπερβαίνει ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, εφόσον αφορά φόρο προστιθέμενης αξίας, ή τις εκατό πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ σε κάθε άλλη περίπτωση φόρου, τέλους ή εισφοράς.

Πλαστά ή εικονικά τιμολόγια

Όποιος εκδίδει πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία, καθώς και όποιος αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία ή νοθεύει τέτοια στοιχεία, ανεξάρτητα από το αν διαφεύγει ή μη την πληρωμή φόρου, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών, εκτός και αν τα φορολογικά στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν για τη διάπραξη ή την υποστήριξη των ανωτέρω πράξεων, οπότε ο δράστης τιμωρείται μόνο για την τελευταία ως αυτουργός ή συμμέτοχος.

Ειδικά, όποιος εκδίδει ή αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτη συναλλαγή στο σύνολό της ή για μέρος αυτής, τιμωρείται με ποινή τουλάχιστον ενός (1) έτους ή της κάθειρξης έως έξι (6) έτη, εφόσον το ως άνω ποσό υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ. 

Ο ισχύον Κώδικας Φορολογικής διαδικασίας προβλέπει ότι για το ίδιο αδίκημα, της έκδοσης ή λήψης πλαστών ή εικονικών τιμολογίων, τιμωρείται:

  • με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους, εφόσον η συνολική αξία των εικονικών φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει το ποσό των εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) ευρώ και
  • με κάθειρξη έως δέκα (10) έτη, εφόσον το ως άνω ποσό υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ.

Αναδρομικά οι μειωμένες ποινές

Η φοροδιαφυγή παραμένει κακούργημα, αλλά οι νέες ποινές ισχύουν και αναδρομικά και εφαρμόζονται και σε όσους έχουν φυλακιστεί για φορολογικές παραβάσεις.

Ειδικότερα ο νέος Κώδικας προβλέπει, πως η πράξη διατηρεί τον κακουργηματικό χαρακτήρα της.

Συγχρόνως, αναφέρει πως το νέο ποινολόγιο εφαρμόζεται και για τα εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί σε χρόνο προ της ενάρξεως ισχύος του νέου Π.Κ. και, κατ' αρχήν, υπάγονταν στο πλαίσιο της ποινικής αντιμετώπισης των εγκλημάτων φοροδιαφυγής.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα