Οικονομία

Μειώθηκε 1 δισ. ευρώ το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών


Συνεχίστηκε και τον Φεβρουάριο-μετά τον Ιανουάριο- η μείωση και μάλιστα με ισχυρό ρυθμό του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Η «συρρίκνωση» βάσει των στοιχείων της Τράπεζας της Ελλάδος, ήταν της τάξεως του 1 δισ.ευρώ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022.

Οφείλεται κυρίως στη βελτίωση του ισοζυγίου αγαθών και σε μικρότερο βαθμό, των ισοζυγίων υπηρεσιών και δευτερογενών εισοδημάτων. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, καταγράφηκε επιδείνωση του ισοζύγιου πρωτογενών εισοδημάτων .

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών έχει ως σημείο αναφοράς την αύξηση των εξαγωγών με ταυτόχρονη μείωση των εισαγωγών. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 20,2% σε τρέχουσες τιμές (9,1% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 4,6% σε τρέχουσες τιμές (-3,3% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 6,7% σε τρέχουσες τιμές (-3,3% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα μειώθηκαν κατά 1,3% σε τρέχουσες τιμές (-5,0% σε σταθερές τιμές).

Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στη βελτίωση του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών καθώς και του ταξιδιωτικού ισοζυγίου, ενώ το ισοζύγιο μεταφορών επιδεινώθηκε. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 80,6% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 80,9% σε σχέση με το Φεβρουάριο του 2022.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων μειώθηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022, λόγω της αύξησης των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων κατέγραψε μικρή αύξηση σε σχέση με το Φεβρουάριο του 2022.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε κατά 3,0 δισεκ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 και διαμορφώθηκε σε 1,5 δισεκ. ευρώ, κυρίως λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου αγαθών, αλλά και του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων, η οποία ως ένα βαθμό αντισταθμίστηκε από την επιδείνωση των ισοζυγίων πρωτογενών εισοδημάτων και υπηρεσιών.

Όπως αναφέρει η ΤτΕ, η μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται στη μεγαλύτερη αύξηση των εξαγωγών από εκείνη των εισαγωγών. Οι εξαγωγές σημείωσαν αύξηση κατά 25,1% σε τρέχουσες τιμές (10,7% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές κατέγραψαν οριακή αύξηση κατά 0,3% σε τρέχουσες τιμές (-1,1% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές και οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 11,9% και 0,8% αντίστοιχα (0,3% και -3,5% σε σταθερές τιμές).

Η μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στην επιδείνωση του ισοζυγίου μεταφορών, που αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη βελτίωση των ισοζυγίων ταξιδιωτικών και λοιπών υπηρεσιών. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 83,5% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 76,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων μειώθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, λόγω της αύξησης των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από την αύξηση των καθαρών εισπράξεων από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων αυξήθηκε σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2022, κυρίως λόγω της καταγραφής καθαρών εισπράξεων, έναντι καθαρών πληρωμών, στον τομέα της γενικής κυβέρνησης.
Ισοζύγιο Κεφαλαίων

Το Φεβρουάριο του 2023, το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαίων αυξήθηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022 και διαμορφώθηκε σε 275,3 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της καταγραφής καθαρών εισπράξεων, έναντι καθαρών πληρωμών, στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας. Την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023, το ισοζύγιο κεφαλαίων παρουσίασε πλεόνασμα, έναντι ελλείμματος την ίδια περίοδο του 2022, το οποίο διαμορφώθηκε σε 1,7 δισεκ. ευρώ, κυρίως λόγω της αύξησης των καθαρών εισπράξεων του τομέα της γενικής κυβέρνησης.

Συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαίων

Το Φεβρουάριο του 2023, το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) παρουσίασε μείωση και διαμορφώθηκε σε 1,0 δισεκ. ευρώ. Την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023, το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων κατέγραψε πλεόνασμα, έναντι ελλείμματος την αντίστοιχη περίοδο του 2022, και διαμορφώθηκε σε 268,3 εκατ. ευρώ.

Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών

Το Φεβρουάριο του 2023, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν αύξηση κατά 84,1 εκατ. ευρώ, ενώ οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 316,7 εκατ. ευρώ, χωρίς αξιοσημείωτες συναλλαγές.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στην αύξηση κατά 2,6 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεών τους σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η μείωση των υποχρεώσεών τους οφείλεται στη μείωση κατά 400,0 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια, που αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αύξηση των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε μετοχές επιχειρήσεων κατοίκων κατά 102,0 εκατ. ευρώ.
Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων καταγράφηκε αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού ως αποτέλεσμα της στατιστικής προσαρμογής που σχετίζεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 319,0 εκατ. ευρώ), η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση κατά 200,0 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό.

Η αύξηση των υποχρεώσεών τους αντανακλά κυρίως την αύξηση κατά 5,0 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET), αλλά και τη στατιστική προσαρμογή που σχετίζεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 319,0 εκατ. ευρώ), οι οποίες αντισταθμίστηκαν μερικώς από τη μείωση της χορήγησης δανείων από μη κατοίκους κατά 1,6 δισεκ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν αύξηση κατά 99 εκατ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, κατέγραψαν αύξηση κατά 527,9 εκατ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στην αύξηση των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού κατά 3,1 δισεκ. ευρώ. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται στην αύξηση των τοποθετήσεων μη κατοίκων κατά 1,1 δισεκ. ευρώ σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια και κατά 205,0 εκατ. ευρώ σε ελληνικές μετοχές.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται στη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 486,0 εκατ. ευρώ), η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη μείωση κατά 287,9 εκατ. ευρώ της χορήγησης δανείων σε μη κατοίκους από εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και από τη μείωση κατά 170,0 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους αντανακλά κυρίως την άνοδο κατά 599,0 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET) και τη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 486,0 εκατ. ευρώ), οι οποίες αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τη μείωση των δανειακών υποχρεώσεών τους προς μη κατοίκους κατά 152,1 εκατ. ευρώ.

Στο τέλος Φεβρουαρίου 2023, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 11,8 δισεκ. ευρώ, έναντι 13,0 δισεκ. ευρώ στο τέλος Φεβρουαρίου 2022.


 

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα