Επιχειρήσεις

ΟΤΕ: Ακύρωση 7,41 εκατ. ιδίων μετοχών από τη ΓΣ


Πραγματοποιήθηκε σήμερα η 71η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΤΕ Α.Ε., με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία των μετόχων στην έδρα της Εταιρείας και με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τηλεδιάσκεψη, με συμμετοχή μετόχων που εκπροσωπούσαν το 81,93% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία, οι οποίες δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας).

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα οποία η Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία.

Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση ενέκρινε:

• Τις χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΟΤΕ Α.Ε. σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσης 2022 (1/1/2022- 31/12/2022) με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση διάθεσης κερδών.

• Τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2022 (1/1/2022- 31/12/2022) και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2022 (1/1/2022-31/12/2022), σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περίπτωση (γ) του Ν.4548/2018.

• Τον διορισμό Ελεγκτικής Εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της ΟΤΕ Α.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, της χρήσης 2023 (1/1/2023-31/12/2023).

• Τις αποζημιώσεις και έξοδα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του κατά τη χρήση 2022 (1/1/2022- 31/12/2022), τον καθορισμό αποζημιώσεων και εξόδων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του κατά τη χρήση 2023 και προέγκριση καταβολής αυτών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2024 και θα προβεί στον οριστικό καθορισμό τους.

• Τις μεταβλητές αμοιβές των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022 (1/1/2022-31/12/2022).

• Την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018.

• Την έγκριση αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ Α.Ε. σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.

• Τη χορήγηση ειδικής άδειας, σύμφωνα με τα άρθρα 97 παρ.3, 99 παρ. 1,2 και 100 παρ.2 του Ν.4548/2018, για τη συνέχιση, κατά την περίοδο από 31/12/2023 έως 31/12/2024, της ασφαλιστικής κάλυψης της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της ΟΤΕ Α.Ε. και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, κατά την άσκηση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών τους.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα
Ετικέτες ΟΤΕ