Χρηστικά

Aπό "ψιλό κόσκινο" περνούν επιδόματα και παροχές της ΔΥΠΑ


Οι έλεγχοι διενεργούνται σε τρεις βαθμίδες από ειδικές επιτροπές

Από κόσκινο περνούν τους εκατοντάδες χιλιάδες αποδέκτες επιδομάτων και παροχών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), ειδικά συνεργεία ελέγχου, τα οποία έχουν συγκροτηθεί με απόφαση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας.

Οι έλεγχοι διενεργούνται σε τρεις βαθμίδες και διακρίνονται σε πρωτοβάθμιους, δευτεροβάθμιους και τριτοβάθμιους ελέγχους.

Ειδικότερα, με τους πρωτοβάθμιους ελέγχους ελέγχεται η τήρηση των υποχρεώσεων που επιβάλλονται από τη συμμετοχή στα προγράμματα της Δ.ΥΠ.Α., των όρων και προϋποθέσεων που τίθενται για τη λήψη μιας παροχής, και εν γένει των όρων και προϋποθέσεων για την εκταμίευση οποιουδήποτε ποσού από τη Δ.ΥΠ.Α. Οι έλεγχοι μπορεί να είναι προληπτικοί και κατασταλτικοί.

Με τους δευτεροβάθμιους ελέγχους εξετάζεται η ορθότητα των πορισμάτων που έχουν εκδοθεί από τους ελεγκτές των πρωτοβάθμιων ελέγχων ως προς το περιεχόμενο και την τηρηθείσα διαδικασία.

Επιπλέον, ως δευτεροβάθμιος έλεγχος νοείται και η προετοιμασία εισήγησης στα αρμόδια αποφασιστικά όργανα της Δ.ΥΠ.Α., όταν αυτά καλούνται να αποφασίσουν επί ενστάσεων ή άλλων διοικητικών βοηθημάτων κατά αποφάσεων, οι οποίες στηρίζονται σε πορίσματα πρωτοβάθμιων ελέγχων.

Οι τριτοβάθμιοι έλεγχοι διενεργούνται σε περιπτώσεις που, κατά την κρίση της Διοίκησης της Δ.ΥΠ.Α., απαιτείται ειδική μέριμνα λόγω του βαθμού πολυπλοκότητας του ελέγχου ή του ύψους της ζημίας που ενδέχεται να υφίσταται η Δ.ΥΠ.Α.

Σημειώνεται πως, για τη διενέργεια τριτοβάθμιου ελέγχου δεν απαιτείται να έχει προηγηθεί πρωτοβάθμιος ή δευτεροβάθμιος έλεγχος στο ίδιο αντικείμενο.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι έλεγχοι πραγματοποιούνται εντός και εκτός ωραρίου με αυτοψίες, επισκοπήσεις τόσο των χάρτινων όσο και των ηλεκτρονικών αρχείων, επικοινωνίες με ενδιαφερομένους και τις αρμόδιες υπηρεσίες και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

Η άρνηση των ελεγχομένων φυσικών ή νομικών προσώπων να συνεργασθούν στον έλεγχο ή σκόπιμη καθυστέρηση εκ μέρους τους μπορεί να λαμβάνεται υπόψη για τη συναγωγή συμπερασμάτων που θα αποτυπωθούν στο ελεγκτικό πόρισμα.

Μετά το πέρας του ελέγχου οι ελεγκτές συντάσσουν πόρισμα με τα ευρήματα του ελέγχου και το παραδίδουν, εντός της ταχθείσης προθεσμίας, στο όργανο που ζήτησε τον έλεγχο.

Ποιοι ελέγχουν

Ελεγκτές είναι οι υπάλληλοι της Δ.ΥΠ.Α., μόνιμοι και με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, βαθμίδας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, κατόπιν σχετικής ανάθεσης από αρμόδιο όργανο, ενώ κάθε έλεγχος διενεργείται από δύο υπαλλήλους.

Αρμοδιότητα για τη διενέργεια πρωτοβάθμιων ελέγχων έχουν οι υπάλληλοι της Δ.ΥΠ.Α. που δεν είναι προϊστάμενοι οργανικών μονάδων, καθώς και οι προϊστάμενοι Τμήματος ή Υποδιεύθυνσης.

Την αρμοδιότητα για την ανάθεση πρωτοβάθμιων ελέγχων έχουν τα όργανα που ορίζονται στο κανονιστικό πλαίσιο που διέπει ένα πρόγραμμα, περιλαμβανομένης και της σχετικής πρόσκλησης ή προκήρυξης.

Αρμοδιότητα για τη διενέργεια δευτεροβάθμιων ελέγχων έχουν οι προϊστάμενοι Τμήματος ή Υποδιεύθυνσης.

Αρμοδιότητα για τη διενέργεια τριτοβάθμιων ελέγχων έχουν οι προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Γενικών Διευθύνσεων.

Οι ελεγκτές λαμβάνουν αποζημίωση για κάθε έλεγχο που διενεργούν και καλύπτει τουλάχιστον 12 ελέγχους το μήνα.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα