Ενέργεια

Αβαξ: Κάμψη κύκλου εργασιών και κερδοφορίας


Τα προβλήματα και οι καθυστερήσεις που ανέκυψαν λόγω της πανδημίας  στην εκτέλεση κατασκευαστικών έργων, επηρέασαν τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου Αβαξ. Στο 9μηνο ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 13%, ενώ τα καθαρά κέρδη παρουσίασαν κάμψη 15%.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε €375,7 εκατ.ευρώ, έναντι €432,1 εκατ. στην αντίστοιχη περίοδο του 2019. Κάμψη αυτή οφείλεται  κυρίως στη συρρίκνωση της δραστηριότητας κατά το α’ εξάμηνο του έτους, λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση του COVID‐19.

Στο γ’ τρίμηνο ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε €116 εκατ. σημειώνοντας οριακή μεταβολή -0,8%. Η αυξημένη δραστηριότητα σε νέα  όπως ο ΕλληνοΒουλγαρικός Αγωγός IGB και το έργο "Ston Bypass” στην Κροατία,αντιστάθμισε την επιβράδυνση των εργασιών στο μεγάλο ενεργειακό έργο που εκτελεί η Εταιρεία στο Ιράκ και την ολοκλήρωση έργων, όπως ο αγωγός TAP ο οποίος ολοκληρώθηκε το 2019.

Οι επιπτώσεις της πανδημίας στην οικονομία, στις μετακινήσεις και τις μεταφορές αποτυπώνεται στα μειωμένα κατά 44% έσοδα από τις συμμετοχές του Ομίλου σε παραχωρήσεις αυτοκινητοδρόμων, τα οποία ανήλθαν σε €23,5 εκατ. στο φετινό εννεάμηνο, έναντι €41,9 εκατ. στην αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Το λειτουργικό κέρδος προ φόρων και χρηματοοικονομικών εξόδων του Ομίλου ανήλθε σε €22,8 εκατ. έναντι €35,3 εκατ. το 2019 (μείωση 35%).

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους μειώθηκαν κατά 15% και ανήλθαν σε €8,9 εκατ. έναντι €10,4 εκατ. το 2019. Στο γ’ τρίμηνο του 2020, ο Όμιλος παρουσίασε καθαρή ζημία €1,4 εκατ. έναντι κέρδους €1,2 εκατ. στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.

Το κέρδος προ φόρων, χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων (EBITDA) του εννεαμήνου του 2020 για τον Όμιλο ανήλθε σε €34,5 εκατ. έναντι €46,7 εκατ. στη συγκρίσιμη περίοδο του 2019, ενώ στο γ΄τρίμηνο το EBITDA ανήλθε σε €7,8 εκατ. για τον Όμιλο έναντι €10,3 εκατ. στο περυσινό τρίμηνο.

Τα ταμειακά διαθέσιμα μειώθηκαν στη διάρκεια του γ’ τριμήνου του 2020 κατά €18 εκατ., κυρίως λόγω αποπληρωμής βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και αύξησης των παγίων περιουσιακών στοιχείων και των συμμετοχών σε επιχειρήσεις.

Το κονδύλι των προμηθευτών και των λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου παρουσιάζει μικρή αύξηση κατά €4 εκατ. στο γ’ τρίμηνο του 2020, ανερχόμενο σε €405,7 εκατ.

Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος στα €617 εκατ. Εκταμιεύθηκαν μακροπρόθεσμα δάνεια €29 εκατ. με εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου ως στήριξη προς πληττόμενες επιχειρήσεις από τον COVID‐19, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στον κατασκευαστικό κλάδο. Παράλληλα συνεχίστηκε η συμβατική αποπληρωμή των ομολογιακών δανείων του Ομίλου.

Τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν ελαφρά, φτάνοντας τα €105,1 εκατ. από €108,8 εκατ. σε ενοποιημένη βάση, και σε €317,8 εκατ. από €323,8 εκατ. για την Εταιρεία, λόγω του ζημιογόνου αποτελέσματος της περιόδου αλλά και της αρνητικής επίδρασης από την προσαρμογή των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Επιπτώσεις Πανδημίας

Τα μέτρα που λαμβάνονται διεθνώς από την άνοιξη του τρέχοντος έτους για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID‐19 έχουν επηρεάσει δυσμενώς την ικανότητα εκτέλεσης των υφιστάμενων έργων των εταιρειών του Ομίλου ΑΒΑΞ τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η εφαρμογή πρόσθετων αυστηρών κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, αλλά και τα πρωτόγνωρα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα της παραγωγής προκάλεσαν σημαντικές καθυστερήσεις, κυρίως στο β’ τρίμηνο του έτους.
Κατασκευές

Κατά τη διάρκεια του γ’ τριμήνου του έτους, τα διεθνή μέτρα για την αποφυγή της διάδοσης του COVID‐19 χαλάρωσαν ελαφρώς. Όμως οι ρυθμοί δραστηριότητας στα διάφορα εργοτάξια του Ομίλου σε Ελλάδα και εξωτερικό ήταν σαφώς χαμηλότεροι από τον προγραμματισμό των έργων και το ευρύτερο παραγωγικό δυναμικό, καθώς υπήρχαν ελλείψεις σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού και διαθεσιμότητας τεχνικού εξοπλισμού.

Οι προοπτικές του Ομίλου δεν επηρεάζονται, παρά την εφαρμογή περιοριστικών μέτρων σε παγκόσμια κλίμακα στο 4ο τρίμηνο του 2020 για την αντιμετώπιση του δεύτερου κύματος εξάπλωσης του COVID‐19, πριν καν καταφέρει η οικονομία να ανακάμψει σημαντικά.

Όλες οι καθυστερήσεις στην εκτέλεση κατασκευαστικών έργων καλύπτονται από ειδικούς όρους των συμβάσεων για "λόγους ανώτερης βίας". Επί της ουσίας, δεν καταγράφεται συμβατική απώλεια εσόδων και δραστηριότητας, αλλά βέβαια χρονική μετάθεσή τους στα επόμενα δύο έτη, όπου αναμένεται ανάκαμψη της δραστηριότητας, ιδίως λόγω της προοπτικής για την ευρεία κυκλοφορία αποτελεσματικών εμβολίων κατά του COVID‐19. Η καθυστέρηση στην εκτέλεση των συμβάσεων επιβαρύνει τόσο το έμμεσο κόστος των έργων όσο και τα γενικά έξοδα του Ομίλου, με επίπτωση στο περιθώριο κέρδους και στη λειτουργική κερδοφορία του κατασκευαστικού κλάδου.

Σημαντικές επιπτώσεις επίσης προκύπτουν στις ταμειακές ροές της Εταιρείας κυρίως ως προς τις κατασκευές, τις οποίες η διοίκηση αντιμετώπισε με τη λήψη μακροπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού με την εγγύηση του Δημοσίου, δεδομένου ότι η ΑΒΑΞ περιλαμβάνεται στις πληττόμενες επιχειρήσεις από τον COVID‐19.

Παραχωρήσεις - Εσοδα από διόδια

Ο τομέας των παραχωρήσεων επηρεάστηκε σημαντικά από την επιβολή των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID‐19, καθώς υπήρξε ουσιαστική απαγόρευση στην κυκλοφορία οχημάτων, καταγράφοντας σημαντική πτώση της κυκλοφορίας στους αυτοκινητόδρομους στους οποίους συμμετέχει ο Όμιλος. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Αττική Οδό μετά την μείωση 24% που καταγράφηκε στα έσοδα του α’ εξαμήνου, το εννεάμηνο έκλεισε με υποχώρηση των εσόδων 18,2% λόγω της σχετικά καλής πορείας του γ’ τριμήνου όπου τα έσοδα ήταν μόνο 6,8% χαμηλότερα από την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου έτους. Σε κάθε περίπτωση, τα έσοδα του κλάδου παραχωρήσεων του Ομίλου επηρεάζονται άμεσα από την ένταση των περιοριστικών μέτρων που επιβάλλονται στις μετακινήσεις, αλλά έχει ήδη κινηθεί η συμβατική διαδικασία για την αποζημίωση των παραχωρησιούχων από το κράτος για τα διαφυγόντα έσοδα.

Ο τομέας ενέργειας

Η θυγατρική Volterra έλαβε τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της όταν ξέσπασε η πανδημία του COVID‐19, συνεχίζοντας να διευρύνει το μερίδιό της στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας με νέους μεγάλους πελάτες, επαγγελματίες και νοικοκυριά. Αντίστοιχα, η δραστηριότητα του Φυσικού Αερίου συνέχισε την αναπτυξιακή της πορεία κερδίζοντας συνεχώς πελάτες και αυξάνοντας το εμπορεύσιμο φορτίο της.

Κυρίως στο β’ τρίμηνο του έτους, καταγράφηκε μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από εμπορικούς πελάτες, ξενοδοχεία κλπ που παρέμειναν εκτός λειτουργίας ή σε αναστολή του προσωπικού τους, και παράλληλα παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις στις πληρωμές τους. Κατά την ίδια περίοδο, στην χονδρική εμπορία (εισαγωγές‐ εξαγωγές) σημειώθηκε μείωση του όγκου συναλλαγών λόγω αστάθειας των αγορών και της εξέλιξης της πανδημίας στην Ιταλία.

Οι επιπτώσεις του νέου lockdown στο δ΄τρίμηνο του έτους συνεχίζουν να είναι σημαντικές για τη δραστηριότητα εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας της Volterra.

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και όλες οι σχετικές εισπράξεις συνεχίστηκαν κανονικά και στο γ’ τρίμηνο του έτους, καθώς τα μέτρα για την επιδημία δεν επηρεάζουν την δραστηριότητα αυτή. Τέλος, η κατασκευή ενός αιολικού πάρκου και ενός φωτοβολταϊκού πάρκου συνολικής ισχύος 57MW και του Υποσταθμού ανύψωσης τάσης για τη σύνδεσή τους στην περιοχή της Βοιωτίας, προχώρησε με γοργούς ρυθμούς κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, παρά τις δυσκολίες στις μετακινήσεις και στις προμήθειες του εξοπλισμού, με αποτέλεσμα να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα για ηλέκτριση και έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας τον Νοέμβριο του 2020

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα