Χρηστικά

Δηλώσατε στο Κτηματολόγιο; Περάστε τώρα από την εφορία!


Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων για να αποφύγουν τα χειρότερα, οφείλουν να ελέγξουν τα στοιχεία που δήλωσαν στο Κτηματολόγιο με εκείνα του Taxisnet

Σε μαζικές διορθώσεις των στοιχείων των ακινήτων τους θα υποχρεωθούν να προβούν σχεδόν όλοι οι ιδιοκτήτες των ακινήτων, καθώς τα στοιχεία που ανέγραψαν στις δηλώσεις του Κτηματολογίου θα πρέπει να συμφωνούν με απόλυτη ακρίβεια με εκείνα που έχουν δηλωθεί στο Taxisnet.

Με την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, πρόκειται να διασυνδεθούν το Περιουσιολόγιο της Εφορίας με το αρχείο του Κτηματολογίου ώστε να διασταυρωθούν τα στοιχεία των δύο αρχείων.

Η σύνδεση των δύο συστημάτων προβλέπεται ήδη από κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος που εκδόθηκε τον Φεβρουάριο του 2018, αλλά ακόμη δεν τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία δεδομένου ότι δεν είχε ολοκληρωθεί το Κτηματολόγιο.

Εκτιμάται ότι μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2020, θα ξεκινήσει η αμφίδρομη επικοινωνία των κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων Taxisnet και Κτηματολογίου για την ανταλλαγή δεδομένων και στην παροχή αμοιβαίας δυνατότητας άμεσης πρόσβασης στα στοιχεία των ηλεκτρονικών αρχείων που τηρούν για την ανταλλαγή δεδομένων και στοιχείων ακινήτων, εγγραπτέων δικαιωμάτων και δικαιούχων.

Είναι σαφές ότι για τα ακίνητα που θα εντοπιστούν διαφορές, σχετικά με τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο Κτηματολόγιο και σε εκείνα που έχουν δηλωθεί στην Εφορία, θα καλείται ο υπόχρεος για εξηγήσεις και για να διορθώσει τα στοιχεία που είναι λάθος είτε στην εφορία είτε  στο Κτηματολόγιο.

Όμως στην περίπτωση, που τα στοιχεία στην Εφορία είναι λάθος και τα εμβαδά των ακινήτων είναι μικρότερα από τα πραγματικά, έπονται συνέπειες με πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Αν η διόρθωση γίνει μέχρι την ανάρτηση των χαρτών από το Κτηματολόγιο, δεν επιβάλλεται το αυτοτελές πρόστιμο που προβλέπεται, αλλά επιβάλλονται οι αναδρομικές χρεώσεις που αναλογούν στον ΕΝΦΙΑ με βάση τα πραγματικά εμβαδά των ακινήτων.

Δηλαδή, εάν ένα οικόπεδο είχε δηλωθεί στην εφορία 700 τ.μ. και στο κτηματολόγιο δηλώθηκε 900 τ.μ., τότε επί της διαφοράς των 200 τ.μ. θα επιβληθεί ο αναλογών ΕΝΦΙΑ για τα προηγούμενα χρόνια. Επιπλέον, στα ποσά αυτά, θα καταλογιστούν και οι αναλογούσες προσαυξήσεις.

Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων οι οποίοι δήλωσαν τα ακίνητά τους στο Κτηματολόγιο για να αποφύγουν τα χειρότερα, οφείλουν να ελέγξουν τα στοιχεία των ακινήτων τους, που δήλωσαν στο Κτηματολόγιο και εκείνα που έχουν δηλώσει στην εφορία, και εφόσον υπάρχουν διαφορές, θα πρέπει να διορθώσουν τα στοιχεία του Taxisnet, πριν εντοπιστούν από την εφορία.

Τι προβλέπει η νομοθεσία

Η σχετική διάταξη του ν. 4607/2019  προβλέπει ότι «Δεν επιβάλλεται πρόστιμο για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2010 και επόμενων, που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν από την 31.12.2014 μέχρι και τη δημοσίευση του ψηφισθέντος νομοσχεδίου». Η ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ του νομοσχεδίου είναι η 24η Απριλίου (Ν. 4607/2019, ΦΕΚ A 65 - 24.04.2019), που σημαίνει ότι αφορά τις δηλώσεις που είχαν υποβληθεί μέχρι και τότε και οι οποίες μπορούν να διορθωθούν χωρίς πρόστιμα.
Αναλυτικότερα οι διατάξεις του νέου νόμου (άρθρο 73) για τη δήλωση των στοιχείων των ακινήτων είναι οι ακόλουθες:

  • Από την 1η Ιανουάριου 2019 και εφεξής, για τη σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή στα δικαιώματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων υποβάλλει αυτήν μέχρι την 31η Μαΐου του επόμενου έτους από την ημέρα της σύστασης, απόκτησης και κάθε άλλης μεταβολής στα παραπάνω δικαιώματα.».
  • Σε περίπτωση μη υποβολής, εκπρόθεσμης υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) επιβάλλεται πρόστιμο γι’ αυτήν με την πράξη προσδιορισμού του φόρου, η οποία εκδίδεται βάσει της ως άνω δήλωσης. Σε περίπτωση υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων για περισσότερα του ενός (1) έτη, επιβάλλεται ένα μόνο πρόστιμο, εφόσον στις δηλώσεις αυτές επαναλαμβάνονται οι ίδιες μεταβολές. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζεται η διαδικασία επιβολής του ανωτέρω προστίμου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των δύο πρώτων εδαφίων της παρούσας περίπτωσης. Δεν επιβάλλεται πρόστιμο στις δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξεις προσδιορισμού φόρου, οι οποίες συντίθενται μηχανογραφικά από τη Φορολογική Διοίκηση.».
  • Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2010 και επόμενων, που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν από τις 31.12.2014 μέχρι και τη δημοσίευση του παρόντος, δεν επιβάλλονται, κατά περίπτωση, το πρόστιμο του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 ή το αυτοτελές πρόστιμο του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 (Α΄ 179). Πρόστιμα που έχουν βεβαιωθεί δεν διαγράφονται. Τυχόν πρόστιμα που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται.
  • Οι διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 δεν εφαρμόζονται στις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) που υποβάλλονται μέχρι την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, όπως αυτή προκύπτει από σχετική, Διαπιστωτική Πράξη του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», η οποία κοινοποιείται προς τον Υπουργό Οικονομικών.
     
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα