Επιχειρήσεις

MIG: Από τις 21/9 με τη νέα ονομαστική αξία οι μετοχές


Oι μετοχές της MIG, από τις 21 Σεπτεμβρίου 2021, θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα ονομαστική αξία, 0,10 ευρώ ανά μετοχ,ή μετά τη μείωση του μετοχικού Κεφαλαίου όπως αποφασίστηκε κατά την Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων  της εταιρείας. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας: 

Η "Marfin Investment Group Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών" ("η Εταιρία")
ανακοινώνει ότι κατόπιν της από 9.6.2021 απόφασης της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας με την οποία αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 187.902.149,60 ευρώ με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 0,30 ευρώ σε 0,10 ευρώ για την απόσβεση/κάλυψη ισόποσων ζημιών εις νέον, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα μίας χιλιάδων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα λεπτών (93.951.074,80 €) διαιρούμενο σε εννιακόσια τριάντα εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες δέκα χιλιάδες επτακόσιες σαράντα οκτώ (939.510.748) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής δέκα λεπτών του ευρώ (0,10 €).

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την αριθμό 73028/30.6.2021 (ΑΔΑ:ΩΚΜΘ46ΜΤΛΡ-614) απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού
άρθρου του Καταστατικού της Εταιρίας. Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. στη συνεδρίασή του της 16.9.2021 ενημερώθηκε για τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας.

Κατόπιν των ανωτέρω από την 21.9.2021 οι μετοχές της Εταιρίας θα είναι
διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, 0,10 ευρώ ανά μετοχή.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα
Ετικέτες ΜΙΓ