Χρηστικά

Oδηγός κοινοτικών προγραμμάτων, Αναπτυξιακού και Ταμείου Ανάκαμψης για χρηματοδότηση επιχειρήσεων


Έναν πολύ χρήσιμο συγκεντρωτικό οδηγό όλων των κοινοτικών προγραμμάτων, του Αναπτυξιακού Νόμου και του Ταμείου Ανάκαμψης για την χρηματοδότηση των επιχειρήσεων δημοσίευσε η Αnodos Consulting Group.

Στον οδηγό που ακολουθεί, γίνεται λεπτομερής καταγραφή των δράσεων και του πλαισίου χρηματοδότησης της κάθε δράσης, με χρονικό ορίζοντα της υποβολής επενδυτικών προγραμμάτων έως το τέλος του 2024. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε το link στον τίτλο του κάθε προγράμματος.

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων

Υποβολή Αιτήσεων έως 22 Μαρτίου 2024

Η δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» προϋπολογισμού 160 εκατ. ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης έως 60%, εστιάζει στην περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξη του τουριστικού προϊόντος με επιλέξιμες επενδύσεις στην ίδρυση ξενοδοχείων, ενοικιαζόμενων δωματίων, τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών,camping, rent a car κα.

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Nέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Υποβολή Αιτήσεων έως 22 Μαρτίου 2024

Η δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», προϋπολογισμού 190 εκατ ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης έως 60%, στοχεύει στη στήριξη της γενικής επιχειρηματικότητας με έμφαση στους κλάδους της μεταποίησης, του χονδρικού εμπορίου, της μεταφοράς και αποθήκευσης, της ενημέρωσης και επικοινωνίας, της εκπαίδευσης και στις υπηρεσίες σχετικά με την ανθρώπινη υγεία. 

4 Δράσεις στις περιοχές ΔΑΜ, με ενίσχυση έως 75%

Υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης από 15 Μαρτίου έως 15 Μαϊου 2024

Τέσσερις δράσεις, συνολικού προϋπολογισμού 280εκ. ευρώ, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση ΜμΕ και Μεγάλων Επιχειρήσεων, σε περιοχές εδαφικών σχεδίων της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, (ΕΣΔΙΜ) στο σύνολο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στους Δήμους Μεγαλόπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας και Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ώστε να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές, εργασιακές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης και να υποστηριχθεί η μετάβαση τους σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία και μια ισορροπημένη και βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός για τις ΜμΕ επιχειρήσεις κυμαίνεται από 500.000€ έως 12εκ €, ενώ για τις Μεγάλες επιχειρήσεις από 5εκ έως 40εκ €.

Οι Επιλέξιμες Δαπάνες περιλαμβάνουν: Κτήρια & Περιβάλλοντα Χώρο, Εξοπλισμό & Μεταφορικά Μέσα, Λογισμικά, Πιστοποίηση - Διπλωμάτα Ευρεσιτεχνίας, Προσωπικό.

Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 21-27 - 2 Δράσεις Επιχειρηματικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

Υποβολή Αιτήσεων από 8 Φεβρουαρίου έως 8 Απριλίου 2024

Οι 2 Δράσεις επιχειρηματικότητας, του προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021-2027, στοχεύουν στην ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των Δήμων Μεγαλόπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας και Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Οι Δράσεις, ενθαρρύνουν επενδυτικά σχέδια, που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών, καινοτόμων διαδικασιών στην παραγωγική διαδικασία, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/και παρεχόμενων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και των ενεργειών οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, καθώς και τη συγκράτηση των θέσεων εργασίας και τη δημιουργία νέων. 

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 20.000€ έως 100.000€. Το ποσοστό Επιδότησης ανέρχεται στο 70%. Στις επιλέξιμες δαπάνες των Δράσεων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, εξοπλισμός & μεταφορικά μέσα, παροχή υπηρεσιών και δαπάνες λογισμικού.


ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας - Μετάβαση στην Καινοτομική, Εξωστρεφή και Έξυπνη Εξειδίκευση

Υποβολή αιτήσεων από 22 Ιανουαρίου έως 22 Μαϊου 2024

Στήριξη Υφιστάμενων ΜμΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την ανάπτυξη και διάχυση νέων τεχνολογιών, τον τεχνολογικό τους μετασχηματισμό, την μεγέθυνση (scale up), την εξωστρέφεια και την προώθηση της διττής μετάβασης, δηλαδή του ψηφιακού μετασχηματισμού και της κυκλικής οικονομίας. Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να συνδέεται με μία Περιφερειακή Απόληξη των τομέων προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (S3). 

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 60.000€ έως 400.000€. 

Η δημόσια δαπάνη για όλα τα επενδυτικά σχέδια ανέρχεται στο 45% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από ιδιωτική συμμετοχή.


ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης - Ενίσχυση Υφιστάμενων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων για τη Βελτίωση της Ενεργειακής τους Απόδοσης

Υποβολή αιτήσεων από 22 Απριλίου έως 6 Ιουνίου 2024

100% επιχορήγηση για επενδύσεις σε εξοπλισμό εργοστασίων στη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης! Σκοπός της Δράσης, είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων μεταποιητικών Μικρών, Πολύ Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Π-ΑΜΘ), προκειμένου να υλοποιήσουν επεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής τους απόδοσης, όπως θεμελιώδη αναβάθμιση-αντικατάσταση ενεργοβόρων μηχανών και γραμμών παραγωγής.

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια επιχορηγούμενου προϋπολογισμού από 50.000€ έως 1.000.000€.


Εξοικονομώ Επιχειρώ: Επιδότηση έως 65% για Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων

Αναμένεται άμεσα

Το πρόγραμμα, αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και μη κτιριακών εγκαταστάσεων, σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους: εμπόριο, υπηρεσίες και τουρισμός.

Το ποσοστό ενίσχυσης για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων, φτάνει έως και 65%, αναλόγως του είδους της παρέμβασης (κτίρια και μη κτιριακές εγκαταστάσεις) και του μεγέθους της επιχείρησης.
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης ορίζεται:
 - Έως 500.000 ευρώ για τον κλάδο του τουρισμού και 
 - Έως 250.000 ευρώ για τους λοιπούς κλάδους


Δάνεια Ταμείου Ανάκαμψης

Σταθερό, σε ποσοστό 0,35% για τις μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις και σε 1% για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, ορίζεται το ελάχιστο επιτόκιο για δάνεια Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Τα δάνεια ΤΑΑ, καλύπτουν από 30% έως 50% το κόστος του επιχειρηματικού σχεδίου, το οποίο, υπολογίζεται σύμφωνα με την ύπαρξη προϋπολογισμού επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών στους 5 πυλώνες του δανειακού προγράμματος και την κάλυψη συγκεκριμένων κριτηρίων ανά πυλώνα. (α) Πράσινη Μετάβαση, (β) Ψηφιακός Μετασχηματισμός, (γ) Καινοτομία, έρευνα & ανάπτυξη, (δ) ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων και (ε) Εξωστρέφεια.
 

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις