Χρηστικά

Παράταση στη γραφειοκρατία των ακινήτων!


Δεν είναι δυνατή η κανονική λειτουργία του «Ηλεκτρονικού Φακέλου Ακινήτου» ο οποίος δημιουργεί προβλήματα στους συμβολαιγράφους

Αναβάλλεται η λειτουργία της πλατφόρμας που θα διευκολύνει τις μεταβιβάσεις ακινήτων, καθώς παρουσιάζονται προβλήματα στην άντληση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Πρόκειται για τον «Ηλεκτρονικό Φάκελο Ακινήτου», με τη λειτουργία του οποίου οι μεταβιβάσεις των ακινήτων θα απαλλάσσονται μέχρι και από 17 δικαιολογητικά που απαιτούνται σήμερα και θα διευκολύνει τους συναλλασσόμενους και τους συμβολαιογράφους.

Ο «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου» λειτουργεί πιλοτικά από τις 9 Μαρτίου 2023 και από την 1η Νοεμβρίου επρόκειτο να λειτουργήσει κανονικά και να μπει υποχρεωτικά σε παραγωγική λειτουργία.

Ωστόσο διαπιστώνεται ότι δεν είναι δυνατή η πλήρης λειτουργία του, καθώς δεν μπορούν να αντληθούν με ασφάλεια δεδομένα και δικαιολογητικά από άλλους φορείς, που είναι απαραίτητα για τη μεταβίβαση του ακινήτου.

Επίσης οι συμβολαιογράφοι έχουν επισημάνει πολλά και σημαντικά λειτουργικά προβλήματα στη λειτουργία της της πιλοτικής λειτουργίας, τα οποία στην ουσία ακυρώνουν την πλατφόρμα.

Η νέα ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του είναι η 1η Ιανουαρίου 2024, αλλά χωρίς και αυτή να είναι κλειδωμένη, καθώς η γραφειοκρατία είναι σχεδόν ανίκητη.

Στην πλήρη λειτουργία του στον «Ηλεκτρονικό Φάκελο Ακινήτου» θα μεταφέρονταν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τα δεδομένα των ακινήτων που υπάρχουν διάσπαρτα σε διάφορες υπηρεσίες, όπως το Taxisnet, το Εθνικό Κτηματολόγιο, το Τεχνικό Επιμελητήριο, ο e-ΕΦΚΑ, από τους οποίους απαιτείται η λήψη δικαιολογητικών για τις μεταβιβάσεις ακινήτων.

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 1617/2023 (ΦΕΚ Β' 1396/09-03-2023), στόχος της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου» είναι η υποστήριξη των συμβολαιογράφων και των συμβαλλομένων μερών στη σύναψη συμβάσεων για τη σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, μέσω της απλούστευσης και της ψηφιοποίησης της διαδικασίας συλλογής των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη σύνταξη των σχετικών συμβολαιογραφικών εγγράφων.

Μόνο για περιοχές του Κτηματολογίου

Ωστόσο, η αυτόματη λήψη των δικαιολογητικών για τις μεταβιβάσεις ακινήτων, θα ισχύει μόνο για συμβάσεις αποκλειστικά μεταξύ φυσικών προσώπων επί εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές που έχουν κτηματογραφηθεί και λειτουργεί Κτηματολογικό Γραφείο. Στην έννοια των ακινήτων αυτών, δεν εμπίπτουν τα ακίνητα που βρίσκονται σε ρέμα, αιγιαλό, βιότοπο, ζώνη παραλίας, δημόσιο κτήμα ή αρχαιολογικό χώρο.

Η εφαρμογή θα είναι online και θα αντλεί στοιχεία από τα πληροφοριακά συστήματα των φορέων του δημόσιου τομέα και ιδίως:

 • Το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
 • Τα πληροφοριακά συστήματα της Α.Α.Δ.Ε.,
 • Το πληροφοριακό σύστημα του e-ΕΦΚΑ,
 • Το πληροφοριακό σύστημα «Ταυτότητα κτιρίου», που παρέχεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.),
 • Τις βάσεις δεδομένων του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο»,

Τα δικαιολογητικά που θα συλλέγονται

Σύμφωνα με την απόφαση, ο συμβολαιογράφος εισέρχεται στην πλατφόρμα και στο ολοκληρωθέν αίτημα μεταβίβασης, για να αιτηθεί την έκδοση των αναγκαίων δικαιολογητικών για τη σύνταξη της συμβολαιογραφικής πράξης ή/και να τα συλλέξει, κατά περίπτωση.

Τα δικαιολογητικά εμφαίνονται σε κατάλογο μέσα στον ηλεκτρονικό φάκελο της μεταβίβασης, ως εξής:

 • Τίτλος κτήσης: Μεταφορτώνεται το συμβολαιογραφικό έγγραφο στον ηλεκτρονικό φάκελο από τον Συμβολαιογράφο, εφόσον δεν το μεταφόρτωσε ο μεταβιβάζων σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3. Εάν ο τίτλος κτήσης δεν είναι συμβολαιογραφικό έγγραφο, μεταφορτώνεται το αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου.
 • Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ: Η πλατφόρμα αντλεί μέσω διαλειτουργικότητας από το ΟΠΣ Περιουσιολόγιο Ακινήτων της Α.Α.Δ.Ε. τα αναγκαία δεδομένα για το πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του ν. 4987/2022 (Α’ 206). Ο συμβολαιογράφος μπορεί να δει τα δεδομένα που αντλούνται και που αποθηκεύονται στον ηλεκτρονικό φάκελο της μεταβίβασης.
 • Αποδεικτικό ενημερότητας: Η πλατφόρμα αντλεί μέσω διαλειτουργικότητας από το πληροφοριακό σύστημα φορολογικού μητρώου της Α.Α.Δ.Ε. τα αναγκαία δεδομένα για το αποδεικτικό ενημερότητας του άρθρου 12 του ν. 4987/2022, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτού. Ο συμβολαιογράφος μπορεί να δει τα δεδομένα που αντλούνται και που αποθηκεύονται στον ηλεκτρονικό φάκελο της μεταβίβασης.
 • Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας: Η πλατφόρμα αντλεί μέσω διαλειτουργικότητας από το πληροφοριακό σύστημα του e-ΕΦΚΑ τα αναγκαία δεδομένα για το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας του άρθρου 25 του ν. 4611/2019 (Α’ 73). Ο συμβολαιογράφος μπορεί να δει τα δεδομένα που αντλούνται και που αποθηκεύονται στον ηλεκτρονικό φάκελο της μεταβίβασης.
 • Βεβαίωση Δήμου περί μη οφειλής ΤΑΠ: Μεταφορτώνεται στον ηλεκτρονικό φάκελο από τον Συμβολαιογράφο η βεβαίωση του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 (Α’ 62).
 • Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/ Διηρημένης Ιδιοκτησίας: αντλείται υποχρεωτικά από την πλατφόρμα μέσω διαλειτουργικότητας με το πληροφοριακό σύστημα «Ταυτότητα Κτιρίου» του Τ.Ε.Ε.., το Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/ Διηρημένης Ιδιοκτησίας, όπως ορίζεται στα άρθρα 53επ του ν. 4495/2017 (Α’ 167), το οποίο αντικαθιστά και περιλαμβάνει τη βεβαίωση της παρ. 1 του άρθρου 83, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της έκδοσης και ισχύος αυτής.
 • Τυχόν δήλωση υπαγωγής στον ν. 4178/2013 ή στον ν. 4495/2017 και βεβαίωση εξόφλησης του οικείου προστίμου κατά τα οριζόμενα στους ανωτέρω νόμους.
 • Σχέδια (κατόψεις) του μηχανικού όπου αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση.
 • Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.
 • Τοπογραφικό διάγραμμα και στοιχεία/σχέδια οικοδομικής άδειας (στέλεχος, διάγραμμα κάλυψης, κατόψεις, τοπογραφικό). Τα πέντε τελευταία στοιχεία αντλούνται υποχρεωτικά από την πλατφόρμα μέσω διαλειτουργικότητας με το πληροφοριακό σύστημα «Ταυτότητα Κτιρίου» του Τ.Ε.Ε. βάσει του Κ.Α.Ε.Κ. του ακινήτου.
 • Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος: Η πλατφόρμα αντλεί μέσω διαλειτουργικότητας από τη βάση δεδομένων του Ελληνικού Κτηματολογίου το απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος του προς μεταβίβαση ακινήτου. Εφόσον το τοπογραφικό διάγραμμα έχει αναρτηθεί στην εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής διαγραμμάτων, μπορεί να αντληθεί μέσω διαλειτουργικότητας από τη βάση δεδομένων του Ελληνικού Κτηματολογίου, με την καταχώριση του Κωδικού Ηλεκτρονικού Διαγράμματος (Κ.Η.Δ.).
 • Μετά την καταβολή του φόρου από τον αποκτώντα το ακίνητο, η πλατφόρμα αντλεί μέσω διαλειτουργικότητας από την εφαρμογή myProperty της Α.Α.Δ.Ε. τα αναγκαία δεδομένα σχετικά με την καταβολή του φόρου ή την απαλλαγή από την υποχρέωση αυτού.
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα