Επιχειρήσεις

Πλαστικά Θράκης: Προμέρισμα 3 εκατ. ευρώ


Στη διανομή μερίσματος 3 εκατ ευρώ θα προχωρήσουν τα Πλαστικά Θράκης όπως η ίδια η εταιρία ανακοίνωσε προς το επενδυτικό κοινό.

Η εταιρία Πλαστικά Θράκης γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση αυτού της 25ης Σεπτεμβρίου 2023, αποφάσισε την διανομή (καταβολή) προς τους μετόχους της Εταιρείας προσωρινού μερίσματος εκ των κερδών της τρέχουσας εταιρικής χρήσης 2023 συνολικού ποσού 3.000.000 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι 0,0685848289 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας (μικτό ποσό).

Το τελικό ποσό του προσωρινού μερίσματος που θα καταβληθεί ανά μετοχή, θα προσαυξηθεί κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές, που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος είσπραξης του προσωρινού μερίσματος.

Η Εταιρεία με νεότερη ανακοίνωσή της θα προβεί σε περαιτέρω ενημέρωση αναφορικά με το ακριβές τελικό ποσό του προσωρινού μερίσματος που θα καταβληθεί ανά μετοχή, συμπεριλαμβανομένης της προσαύξησης που θα αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που θα κατέχει κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος είσπραξης του προσωρινού μερίσματος.

Το ως άνω ποσό του προσωρινού μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5%, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 40 παρ. 1 και 64 παρ. 1 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167/23.07.2013), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 4646/2019 (ΦΕΚ Α΄ 201/12.12.2019).

Η διανομή του προσωρινού μερίσματος πραγματοποιείται μετά την πάροδο δύο (2) μηνών από την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. της σχετικής ανακοινώσεως περί της δημοσίευσης των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01.01.2023-30.06.2023 (Α’ εξάμηνο τρέχουσας χρήσεως 2023).

Με επόμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας θα οριστούν: (α) η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος είσπραξης του προσωρινού μερίσματος (cut-off date), (β) η ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του προσωρινού μερίσματος (record date) και (γ) η ημερομηνία έναρξης πληρωμής του προσωρινού μερίσματος στους δικαιούχους, καθώς και η πληρώτρια τράπεζα μέσω της οποίας θα γίνει η καταβολή του προσωρινού μερίσματος στους δικαιούχους. Η σχετική νεότερη ανακοίνωση θα δημοσιευθεί άμεσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χ.Α.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα