Χρηστικά

Ποιοι πρέπει να υποβάλουν ή να διορθώσουν το Ε9, μέχρι τον Μάρτιο


Τι ισχύει για τους φορολογούμενους που μεταβίβασαν ή αγόρασαν ακίνητα μέσω του myPROPERTY

Εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων οφείλουν να υποβάλουν, μέχρι την 31η Μαρτίου, δήλωση Ε9 ή να διορθώσουν παλαιότερη δήλωση που είχαν υποβάλει, εφόσον υπήρξαν μεταβολές το 2023.

Δεν θα χρειαστεί να υποβάλουν δηλώσεις Ε9, όσοι μεταβίβασαν ή αγόρασαν ακίνητο το 2023, αλλά δηλώθηκε αυτόματα, εφόσον η συναλλαγή έγινε ψηφιακά μέσω του myPROPERTY, από τον Ιούλιο του 2023 και μετά και εφόσον, φυσικά, δεν είχαν άλλη μεταβολή στα περιουσιακά ή προσωπικά τους στοιχεία.

Ειδικότερα, η αυτόματη ενημέρωση του Ε9, ισχύει για συμβολαιογραφικά έγγραφα που αναρτήθηκαν στο «myPROPERTY» από τις 5 Ιουλίου 2023 και αφορούν δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων που έχουν υποβληθεί μετά τις 17 Μαΐου 2023.

Η αυτόματη δημιουργία και υποβολή δηλώσεων Ε9 δεν εφαρμόζεται, είτε σε περίπτωση που δεν καταχωρηθούν τα στοιχεία του μεταβιβαστικού συμβολαίου ή δεν αναρτηθεί αυτό στο «myPROPERTY», είτε σε περίπτωση που δεν έχει καταχωρηθεί ο Α.Τ.ΑΚ. του μεταβιβαζόμενου ακινήτου κατά την υποβολή της δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτου στο «myPROPERTY».

Στις ανωτέρω περιπτώσεις η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται από τον φορολογούμενο, κανονικά, μέχρι την 31η Μαρτίου του επόμενου έτους, από την υπογραφή των συμβολαίων.

Υπενθυμίζεται ότι κάθε χρόνο υποβάλλονται περίπου 900.000 νέες ή τροποποιητικές δηλώσεις Ε9, με τις οποίες δηλώνονται οι μεταβολές στην ακίνητη περιουσία ή στην οικογενειακή κατάσταση, λόγω θανάτων και κληρονομιών.

Οι νέες υποβολές ή οι διορθώσεις γίνονται χωρίς την επιβολή προστίμων ωστόσο εάν προκύψει από τη δήλωση ότι αυξήθηκε για κάποιο από τα προηγούμενα έτη η ακίνητη περιουσία τους, θα επανυπολογιστεί ο ΕΝΦΙΑ και θα σταλεί νέο εκκαθαριστικό σημείωμα.

Η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται, έως την 31η Μαρτίου κάθε έτους, ατομικά από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, στο έτος που προκύπτει υποχρέωση και µόνο ηλεκτρονικά µε τους προσωπικούς του κωδικούς διαδικτυακά µέσω του ΟΠΣ – Περιουσιολογίου ακινήτων.

Τα στοιχεία των ακινήτων, όπως αυτά θα οριστικοποιηθούν την 31η Μαρτίου θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ 2023, τα εκκαθαριστικά για τον οποίο θα εκδοθούν μέσα στον Απρίλιο ή μέχρι τα μέσα Μαΐου, ενώ η πληρωμή του ΕΝΦΙΑ, θα ξεκινήσει από τον προσεχή Μάιο και θα ολοκληρωθεί σε έως 10 δόσεις έως τον Φεβρουάριο του 2025.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι φορολογούμενοι που πρέπει να προβούν στη διόρθωση των στοιχείων των ακινήτων τους, όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί στο Taxisnet, είναι όσοι αγόρασαν ή πούλησαν κάποιο ακίνητο, ή μεταβίβασαν αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής, είτε προέβησαν σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία επί ακινήτου, είτε κληρονόμησαν, είτε επειδή νομιμοποίησαν αυθαίρετα κτίσματα είτε επειδή οι δηλώσεις τους στο Κτηματολόγιο δίνουν διαφορετική εικόνα της ακίνητης περιουσίας τους σε σχέση με εκείνη που έχουν δηλώσεις στην Εφορία.

Πότε υποβάλλεται Ε9

Ακόμη, το Ε9 πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν όσοι απέκτησαν για πρώτη φορά με οποιαδήποτε αιτία, κάποιο δικαίωμα επί ακινήτου και δεν είχαν υποβάλει έως τώρα Ε9.

Αναλυτικότερα, υποχρέωση για να δηλώσουν στο Taxisnet τα στοιχεία του Ε9 τις μεταβολές Περιουσιακής Κατάστασης, έως την 31η Μαρτίου 2024, που πραγματοποιήθηκαν έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023 έχουν:

 • Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα που έχει ακίνητα ή εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων στην Ελλάδα, καθώς και εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα αποκλειστικής χρήσης θέσης στάθμευσης, βοηθητικού χώρου και κολυμβητικής δεξαμενής, που βρίσκονται σε κοινόκτητο τμήμα του ακινήτου και αποτελούν παρακολούθημα εμπράγματων δικαιωμάτων.
 • Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα που έχει οποιαδήποτε μεταβολή στα ακίνητά του, τα οποία είχαν περιληφθεί σε δηλώσεις στοιχείων ακινήτων τα προηγούμενα έτη.
 • Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα, όταν νέμονται ακίνητα χωρίς τη συναίνεση φορέα της γενικής κυβέρνησης.

Οι υπόχρεοι

Τα ακίνητα ή τα εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά, ανεξάρτητα από τη μεταγραφή τους, αναγράφονται για πρώτη φορά ή διορθώνονται (εάν έχουν ήδη υποβληθεί δηλώσεις Ε9)  στη βάση του Taxisnet, από:

 1. τον κύριο του ακινήτου, από την ημερομηνία σύνταξης του οριστικού συμβολαίου κτήσης.
 2. τον κύριο του ακινήτου, από την ημερομηνία τελεσιδικίας της δικαστικής απόφασης καταδίκης σε δήλωση βουλήσεως ή της δικαστικής απόφασης µε την οποία αναγνωρίζεται δικαίωμα κυριότητας ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο από οποιαδήποτε αιτία.
 3. τον υπερθεματιστή, από την ημερομηνία σύνταξης της κατακυρωτικής έκθεσης, σε περιπτώσεις πλειστηριασμού.
 4. τους κληρονόμους ακίνητης περιουσίας 
 5. τον νομέα επίδικων ακινήτων.
 6. τον εκ προσυμφώνου αγοραστή ακινήτου στις περιπτώσεις προσυμφώνου µε δικαίωμα αυτοσύμβασης, µε εξαίρεση τα εργολαβικά προσύμφωνα.
 7. τους δικαιούχους ακινήτου από το δημόσιο ή τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας ή Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ΝΠ∆∆ που έχουν παραλάβει αυτά χωρίς οριστικά παραχωρητήρια.
 8. τον υπόχρεο γονέα, για την ακίνητη περιουσία των προστατευόμενων τέκνων του. Τέκνο το οποίο έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης υποβάλλει αυτοτελώς δήλωση στοιχείων ακινήτων.
 9. τον κηδεμόνα, για την ακίνητη περιουσία σχολάζουσας κληρονομιάς, διαχωρισμένη από την ατομική του περιουσία, για όσο διάστημα τη διαχειρίζεται.
 10. τον εκτελεστή διαθήκης ή τον εκκαθαριστή, διαχωρισμένη από την ατομική του περιουσία, για την κληρονομιαία ακίνητη περιουσία για όσο διάστημα τη διαχειρίζεται και τη διοικεί.
 11. τον μεσεγγυούχο ακίνητης περιουσίας, για την υπό μεσεγγύηση περιουσία, διαχωρισμένη από την ατομική του περιουσία, για όσο διάστημα διαρκεί η µμεσεγγύηση.
 12. τον κάτοχο ακινήτου που ανήκει σε φορέα της γενικής κυβέρνησης, χωρίς τη συναίνεσή του.
 13. τον σύνδικο της πτώχευσης για λογαριασμό του πτωχού, για την πτωχευτική περιουσία.
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα