Τράπεζες

Πώς θα πουληθούν (με μεγάλη ζημιά) οι τραπεζικές μετοχές που κατέχει το Δημόσιο/ΤΧΣ


Κανένα όριο στις τιμές διάθεσης -Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για το ΤΧΣ, που παραμένει υπό τον έλεγχο των Θεσμών

Το Δημόσιο μπορεί να αποχωρήσει πλήρως από τις τράπεζες, πουλώντας με τεράστια ζημιά τις μετοχές που κατέχει μέσω ΤΧΣ.Τον δρόμο ανοίγει το νομοσχέδιο που ετοίμασε το υπουργείο Οικονομικών, μετά από μακρά και δύσκολη διαβούλευση με τους ευρωπαϊκούς Θεσμούς.

Το ν/σ περιλαμβάνει επίσης διατάξεις με τις οποίες αίρονται οι ισχύοντες περιορισμοί για μεγάλες αυξήσεις αμοιβών και παροχή μπόνους στα τραπεζικά στελέχη

Η διάρκεια του ΤΧΣ, που έληγε το 2022, επεκτείνεται ως το τέλος του 2025. Σε αυτή την τελευταία (όπως ελπίζεται...) φάση λειτουργίας του Ταμείου, θα λειτουργήσει με απλοποιημένη διοικητική διάρθρωση, όπου η διοίκηση θα ασκείται αποκλειστικά και μόνο από το διοικητικό συμβούλιο. Ομως σε οι Θεσμοί θα διατηρήσουν «σφικτό» έλεγχο, καθώς το EuroWorking Group θα έχει λόγο για την τοποθέτηση των πέντε από τα εννιά μέλη. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται να μετέχουν στη διοίκηση του ΤΧΣ Έλληνες τραπεζίτες.

Το Ταμείο θα χάσει τα ειδικά δικαιώματα που είχε στη διοίκηση των τραπεζών και το δικαίωμα βέτο θα περιορισθεί στις αποφάσεις για τις αμοιβές, τις διανομές μερισμάτων και μείζονος σημασίας εταιρικές πράξεις (αύξηση κεφαλαίου κ.α.).

Ειδικότερα, οι βασικές αλλαγές που εισάγονται με το νομοσχέδιο είναι τρεις:

- Στρατηγική αποεπένδυσης: Σήμερα το ΤΧΣ κατέχει το 40,39% των μετοχών της Εθνικής, το 27% της Τρ. Πειραιώς, το 9% της Alpha και 1,4% της Eurobank, ενώ πρόσφατα απέκτησε το 62,93% της Attica Bank. Αυτές οι μετοχές θα πρέπει να διατεθούν σε ιδιώτες τα επόμενα χρόνια και το νομοσχέδιο ορίζει τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθηθούν. Όπως αναφέρει, η διάθεση μπορεί να γίνεται τμηματικά ή άπαξ, κατά την κρίση του Ταμείου.

To Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει αιτιολογημένη στρατηγική αποεπένδυσης, η οποία περιλαμβάνει το γενικό πρόγραμμα διάθεσης των μετοχών ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων πιστωτικών ιδρυμάτων τα οποία κατέχει το Ταμείο, καθώς και ειδικότερες κατευθύνσεις ανά πιστωτικό ίδρυμα, για τις οποίες λαμβάνονται υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά της συμμετοχής του Ταμείου σε αυτό. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου αναθέτει τη σύνταξη εκθέσεως σε ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο, ο οποίος διαθέτει διεθνώς αναγνωρισμένο κύρος και πείρα σε αντίστοιχα θέματα, ενώ θα λαμβάνει την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο δύναται να ζητά προηγουμένως γνώμη της Τράπεζας της Ελλάδος.

Προκειμένου να λάβει την απόφαση περί διάθεσης, το Ταμείο ζητά έκθεση από ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο, ο οποίος διαθέτει διεθνώς αναγνωρισμένο κύρος και πείρα σε αντίστοιχες συναλλαγές.

Σχετικά με την τιμή διάθεσης, ουσιαστικά δεν θα υπάρχουν περιορισμοί. Οπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο, το γεγονός ότι η τιμή διάθεσης των μετοχών που κατέχει το Ταμείο ενδέχεται ή προβλέπεται να υπολείπεται της τρέχουσας χρηματιστηριακής ή της πιο πρόσφατης τιμής κτήσης από το Ταμείο δεν συνιστά ικανή συνθήκη για τη μετάθεση της υιοθέτησης ή υλοποίησης της στρατηγικής διάθεσης από το Ταμείο.

Η τιμή διάθεσης θα διαμορφώνεται με βάση την έκθεση αποτίμησης που υποβάλλει στο Ταμείο ο σύμβουλος διάθεσης. Στην περίπτωση πώλησης πακέτων μετοχών από το Ταμείο, ο Υπουργός Οικονομικών λαμβάνει τις σχετικές εκθέσεις και αποτιμήσεις και έχει δικαίωμα αρνησικυρίας, αν η προτεινόμενη τιμή διάθεσης βρίσκεται εκτός του εύρους των αποτιμήσεων αυτών.

- Ειδικά δικαιώματα: Το Ταμείο θα συνεχίσει να εκπροσωπείται με ένα μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του πιστωτικού ιδρύματος, στο οποίο έχει παρασχεθεί κεφαλαιακή ενίσχυση. Ο εκπρόσωπος θα έχει δικαίωμα αρνησικυρίας στη λήψη οποιασδήποτε απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του πιστωτικού ιδρύματος σχετικής με τη διανομή μερισμάτων και την πολιτική παροχών και πρόσθετων απολαβών (bonus) στα κορυφαία στελέχη.

Σε αυτό το σημείο, όμως, εισάγεται μια σημαντική διαφοροποίηση, καθώς ορίζεται ότι το δικαίωμα βέτο για μερίσματα και αμοιβές δεν θα ισχύει για τις τράπεζες που έχουν καταφέρει να μειώσουν τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων κάτω από το 10%. Επίσης, το βέτο αφορά εταιρικές πράξεις που δύνανται να επηρεάσουν σημαντικά τη συμμετοχή του Ταμείου στο Μετοχικό Κεφάλαιο του πιστωτικού ιδρύματος (αύξηση κεφαλαίου κ.α.).

Το νομοσχέδιο ορίζει, επίσης, ότι για όσο διάστημα ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%), οι σταθερές αποδοχές του πρόεδρου, του διευθύνοντος συμβούλου και των λοιπών μελών του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και όσων έχουν τη θέση ή εκτελούν καθήκοντα γενικού διευθυντή, καθώς και των αναπληρωτών τους, δεν μπορούν να υπερβαίνουν το σύνολο των αντίστοιχων αποδοχών του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

Οι πάσης φύσης πρόσθετες μεταβλητές απολαβές (bonus) των ιδίων προσώπων καταργούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του υποβληθέντος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της διαδικασίας εγκρίσεως του προγράμματος κεφαλαιακής ενίσχυσης, σχεδίου αναδιάρθρωσης του πιστωτικού ιδρύματος και μέχρι την ολοκλήρωση αυτού.

- Διοίκηση του ΤΧΣ: Ως όργανο διοίκησης του Ταμείου ορίζεται το Διοικητικό Συμβούλιό του. Αποτελείται από εννέα (9) μέλη, εκ των οποίων έξι (6) μη εκτελεστικά και τρία (3) εκτελεστικά. Tέσσερα (4) εκ των μη εκτελεστικών μελών του, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του, επιλέγονται μεταξύ προσώπων με διεθνή εμπειρία σε τραπεζικά θέματα (εφεξής «ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη»). Τις θέσεις των υπολοίπων δύο (2) μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καταλαμβάνουν ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών και ένας εκπρόσωπος της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, το εκτελεστικό μέλος της περ. (γ) της παρ. 3 και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιλέγονται, ύστερα από δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος, από την Επιτροπή Επιλογής του άρθρου 4Α. 

Για τον διορισμό και την ανανέωση της θητείας των μελών του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς και για τις αμοιβές τους, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του EuroWorking Group. Εξαιρούνται από αυτή τη διάταξη το εκτελεστικό μέλος που υποδεικνύεται από το Υπουργείο Οικονομικών και την Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και τα δύο μη εκτελεστικά μέλη που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών και την Τράπεζα της Ελλάδος,.

Δεν επιτρέπεται να επιλεγεί ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πρόσωπο που, μεταξύ άλλων, έχει διατελέσει υπάλληλος ή σύμβουλος πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα, ή κατέχει μετοχές χρηματοπιστωτικού ιδρύματος αξίας κτήσεως ή χρηματιστηριακής αξίας νάνω των 100.000 ευρώ ή διέθετε την τελευταία τριετία ανάλογης αξίας χρηματοοικονομική συμμετοχή που συνδέεται, άμεσα ή έμμεσα, με το μετοχικό κεφάλαιο του ως άνω ιδρύματος

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Ετικέτες ΤΧΣ