Χρηστικά

Ακίνητα: Χωρίς πρόστιμα οι διορθώσεις στοιχείων


Οι νέες προθεσμίες για τη δηλώσεις των μεταβολών στην ακίνητη περιουσία και η σύνδεση του Taxisnet με το Κτηματολόγιο

Χωρίς πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής, μπορούν να διορθώνονται τα λάθη ή οι παραλείψεις στα στοιχεία των ακινήτων που έχουν δηλωθεί στο Περιουσιολόγιο από το 2010 μέχρι και την 24η Απριλίου 2019.

Στις επόμενες μέρες εκδίδεται η εγκύκλιος από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με την οποία θα δοθούν λεπτομερείς οδηγίες για τη διαδικασία των διορθώσεων, μετά τη δημοσίευση στο ΦΕΚ του ν. 4607/2019, στον οποίο ενσωματώθηκαν οι διατάξεις για την κατάργηση των προστίμων για εκπρόθεσμες διορθώσεις των στοιχείων των ακινήτων, αλλά και για την αύξηση του χρονικού περιθωρίου, που θα έχουν οι φορολογούμενοι να εγγράψουν στο Ε9 την όποια μεταβολή έχουν στην ακίνητη περιουσία τους.

Η σχετική διάταξη προβλέπει ότι «Δεν επιβάλλεται πρόστιμο για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2010 και επόμενων, που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν από την 31.12.2014 μέχρι και τη δημοσίευση του ψηφισθέντος νομοσχεδίου».

Η ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ του νομοσχεδίου είναι η 24η Απριλίου (Ν. 4607/2019, ΦΕΚ A 65 - 24.04.2019), που σημαίνει ότι αφορά τις δηλώσεις που είχαν υποβληθεί μέχρι και τότε και οι οποίες μπορούν να διορθωθούν χωρίς πρόστιμα.

Η διευκόλυνση αυτή γίνεται παρέχεται στους φορολογούμενους προκειμένου να αναγραφούν στο Ε9 τα στοιχεία των ακινήτων που έχουν δηλωθεί ή θα δηλωθούν και στο Κτηματολόγιο, ώστε τα δύο αρχεία να ταυτίζονται.

Επίσης στο εξής παρέχεται αρκετός χρόνος για τη δήλωση των μεταβολών στο Ε9. Πιο συγκεκριμένα, στο εξής ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) σχετικά με τη σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή στα δικαιώματα (πλήρης κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία, κ.λπ.), ορίζεται η 31η Μαΐου του επόμενου έτους από την ημέρα της σύστασης, απόκτησης και κάθε άλλης μεταβολής των εν λόγω δικαιωμάτων.

Δηλαδή, όποιος αγοράσει σήμερα ακίνητο ή μεταβιβάσει ακίνητο με οποιαδήποτε αιτία, θα μπορεί να δηλώσει τη μεταβολή στο Ε9, μέχρι τις 31 Μαΐου του 2020. Σήμερα, με το ισχύον καθεστώς, ο φορολογούμενος που προβαίνει σε οποιαδήποτε μεταβολή της ακίνητης περιουσίας του, υποχρεούνται να δηλώσει τη μεταβολή εντός 30 ημερών, από την ημέρα σύστασης, απόκτησης και κάθε άλλης μεταβολής των ανωτέρω δικαιωμάτων.

Τι προβλέπουν οι τελικές διατάξεις

Αναλυτικότερα οι διατάξεις του νέου νόμου (άρθρο 73) για τη δήλωση των στοιχείων των ακινήτων είναι οι ακόλουθες:

  • Από την 1η Ιανουάριου 2019 και εφεξής, για τη σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή στα δικαιώματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων υποβάλλει αυτήν μέχρι την 31η Μαΐου του επόμενου έτους από την ημέρα της σύστασης, απόκτησης και κάθε άλλης μεταβολής στα παραπάνω δικαιώματα.».
  • Σε περίπτωση μη υποβολής, εκπρόθεσμης υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) επιβάλλεται πρόστιμο γι’ αυτήν με την πράξη προσδιορισμού του φόρου, η οποία εκδίδεται βάσει της ως άνω δήλωσης. Σε περίπτωση υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων για περισσότερα του ενός (1) έτη, επιβάλλεται ένα μόνο πρόστιμο, εφόσον στις δηλώσεις αυτές επαναλαμβάνονται οι ίδιες μεταβολές. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζεται η διαδικασία επιβολής του ανωτέρω προστίμου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των δύο πρώτων εδαφίων της παρούσας περίπτωσης. Δεν επιβάλλεται πρόστιμο στις δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξεις προσδιορισμού φόρου, οι οποίες συντίθενται μηχανογραφικά από τη Φορολογική Διοίκηση.».
  • Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2010 και επόμενων, που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν από τις 31.12.2014 μέχρι και τη δημοσίευση του παρόντος, δεν επιβάλλονται, κατά περίπτωση, το πρόστιμο του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 ή το αυτοτελές πρόστιμο του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 (Α΄ 179). Πρόστιμα που έχουν βεβαιωθεί δεν διαγράφονται. Τυχόν πρόστιμα που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται.
  • Οι διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 δεν εφαρμόζονται στις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) που υποβάλλονται μέχρι την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, όπως αυτή προκύπτει από σχετική, Διαπιστωτική Πράξη του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», η οποία κοινοποιείται προς τον Υπουργό Οικονομικών.
     
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα