Χρηστικά

Φύλλο και φτερό οι καταθέσεις από 7 διωκτικές αρχές!


Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για την καταπολέμηση της διακίνησης του μαύρου χρήματος, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση

Επτά διωκτικές υπηρεσίες αποκτούν άμεση πρόσβαση στο σύστημα ελέγχου των τραπεζικών λογαριασμών και θα κάνουν φύλλο και φτερό τις καταθέσεις και θυρίδες όπως προβλέπει το νομοσχέδιο για την καταπολέμηση της διακίνησης του μαύρου χρήματος.

Μάλιστα, οι επτά ελληνικές υπηρεσίες θα συνεργάζονται και θα παρέχουν στοιχεία στην Κομισιόν και στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας για την καταπολέμηση της διακίνησης του μαύρου χρήματος.

Παράλληλα, εκτός από το μαύρο χρήμα, μέσω του ηλεκτρονικού κλοιού που στήνεται, αναζητούνται φοροφυγάδες ή φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που χρωστάνε στην Εφορία ή στα Ασφαλιστικά Ταμεία. Σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής, δεσμεύονται οι λογαριασμοί και οι θυρίδες ενώ σε περίπτωση οφειλών κατάσχονται τα ανάλογα ποσά.

Πρόκειται για το Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών είναι συνδεμένο με τα αρχεία των τραπεζών ώστε να αναζητούνται και βρίσκονται εύκολα οι τραπεζικοί λογαριασμοί καταθέσεων, τα δάνεια και οι θυρίδες των υπόπτων προσώπων.

Ο έλεγχος γίνεται με νέους αλγόριθμους, με τους οποίους, με βάση τον ΑΦΜ, θα σκανάρονται τα αρχεία των τραπεζών και του «Τειρεσία» αναζητώντας αδήλωτους τραπεζικούς λογαριασμούς, ή λογαριασμούς με αδήλωτες καταθέσεις, τραπεζικές θυρίδες, καθώς και δάνεια. Επίσης, μέσα από τη διαδικασία αυτή θα τσεκάρονται οι καταθέσεις φορολογουμένων που υπόκεινται ήδη σε φορολογικό έλεγχο, για τη διασταύρωση των δεδομένων που εντοπίζουν οι ελεγκτές.

Με το νομοσχέδιο, που είναι σε διαβούλευση, στο Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών, αποκτούν άμεση πρόσβαση:

 1. Το σύνολο των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. 
 2. Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος
 3. Η Οικονομική Αστυνομία, 
 4. Οι υπηρεσίες του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) του e-ΕΦΚΑ,
 5. Ο οικονομικός εισαγγελέας, 
 6. Ο εισαγγελέας εγκλημάτων διαφθοράς,
 7. Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

Οι συγκεκριμένες Αρχές, θα έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν σε ταχύτατη άρση του απορρήτου των κινήσεων όχι μόνο των καταθετικών λογαριασμών, αλλά και των τραπεζικών θυρίδων, των λογαριασμών εξυπηρέτησης δανείων και των χρεωστικών και πιστωτικών καρτών των ελεγχομένων.

Η διάταξη του νομοσχεδίου

Πιο συγκεκριμένα, με το άρθρο 17 ενσωματώνονται διατάξεις, που ρυθμίζουν την εφαρμογή του κεντρικού αυτοματοποιημένου μηχανισμού ηλεκτρονικής ανάκτησης δεδομένων, ως καθοριστικού παράγοντα για την έγκαιρη πρόσβαση σε δεδομένα που επιτρέπουν την εξακρίβωση των στοιχείων των φυσικών ή νομικών προσώπων που κατέχουν ή ελέγχουν λογαριασμούς πληρωμής, τραπεζικούς λογαριασμούς και θυρίδες ασφαλείας που τηρούνται από τα πιστωτικά ιδρύματα εντός της ελληνικής επικράτειας.
 
Επίσης η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έχει πρόσβαση, άμεσα και χωρίς παρεμβολές, στα δεδομένα που ζητά. 

Το πλήρες κείμενο του επίμαχου άρθρου είναι το ακόλουθο:
«Κεντρικός αυτοματοποιημένος μηχανισμός ηλεκτρονικής ανάκτησης.
1. Το σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Π.) του άρθρου 62 του ν. 4170/2013 (Α’ 163) αποτελεί τον κεντρικό αυτοματοποιημένο μηχανισμό ηλεκτρονικής ανάκτησης δεδομένων για την έγκαιρη εξακρίβωση οποιωνδήποτε προσώπων κατέχουν ή ελέγχουν:

 • λογαριασμούς πληρωμής,
 • τραπεζικούς λογαριασμούς προσδιοριζόμενους από αριθμό ΙΒΑΝ,
 • θυρίδες ασφαλείας, και
 • κάθε στοιχείο και πληροφορία για φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που τηρούνται από τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, των ιδρυμάτων πληρωμών και των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, που λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια, με ή χωρίς φυσική εγκατάσταση, και τηρούνται στο Μητρώο της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών που αποδέχονται συναλλαγές καρτών πληρωμών (card acquirers) με έδρα το εξωτερικό και οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, εξυπηρετώντας επιχειρήσεις στην ελληνική επικράτεια.

Η ηλεκτρονική ανάκτηση των δεδομένων γίνεται με σκοπό τη διευκόλυνση της διαβίβασης των αιτημάτων παροχής πληροφοριών από το σύνολο των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. και του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος του Υπουργείου Οικονομικών, την Οικονομική Αστυνομία, το σύνολο των υπηρεσιών του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), τον οικονομικό εισαγγελέα, τον εισαγγελέα εγκλημάτων διαφθοράς, την Αρχή.
2. Τα αιτήματα παροχής πληροφοριών αφορούν σε κάθε στοιχείο και πληροφορία για κάθε πρόσωπο της παρ. 1, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την άρση του τραπεζικού και επαγγελματικού απορρήτου, καθώς και του απορρήτου των στοιχείων έναντι των αρχών και υπηρεσιών του Δημοσίου του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 και της αυτοματοποιημένης πρόσβασής τους σε αυτό. 
Ειδικά για την Αρχή, οι ως άνω πληροφορίες είναι άμεσα προσβάσιμες, απευθείας και χωρίς παρεμβολές. Η Αρχή παρέχει εγκαίρως, κατόπιν αιτήματος από Μονάδες Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (ΜΧΠ) άλλου κράτους μέλους, πληροφορίες που διατηρούνται στο μητρώο της παρ. 1 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34.
3. Οι πληροφορίες που είναι προσβάσιμες και μπορεί να αναζητηθούν μέσω του μηχανισμού της παρ. 1 είναι οι ακόλουθες:
α) για τον κάτοχο λογαριασμού πελάτη και κάθε πρόσωπο που σκοπεύει να ενεργήσει για λογαριασμό του πελάτη: το ονοματεπώνυμο, συμπληρωμένο είτε με τα άλλα στοιχεία αναγνώρισης που απαιτούνται σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 13, είτε με ένα μοναδικό αριθμό αναγνώρισης,
β) για τον πραγματικό δικαιούχο του κατόχου λογαριασμού πελάτη: το ονοματεπώνυμο, συμπληρωμένο είτε με τα άλλα στοιχεία αναγνώρισης που απαιτούνται σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 13, είτε με έναν μοναδικό αριθμό αναγνώρισης,
γ) για τον τραπεζικό λογαριασμό ή τον λογαριασμό πληρωμών: ο αριθμός ΙΒΑΝ και η ημερομηνία ανοίγματος και κλεισίματος του λογαριασμού και
δ) για τη θυρίδα ασφαλείας: το ονοματεπώνυμο του μισθωτή, συμπληρωμένο είτε με τα άλλα στοιχεία αναγνώρισης που απαιτούνται σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 13 είτε έναν ενιαίο αριθμό αναγνώρισης και τη διάρκεια της περιόδου μίσθωσης.
4. Ο Κεντρικός Συντονιστικός Φορέας κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα χαρακτηριστικά του μηχανισμού της παρ. 1.».

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα