Χρηστικά

Η ΑΑΔΕ τσίμπησε όσους ξέχασαν να πληρώσουν ΕΝΦΙΑ!


Μετά τις διασταυρώσεις οι φορολογικές αρχές προχωρούν σε μαζική αποστολή εκκαθαριστικών για φόρο κατοχής ακινήτων προηγούμενων ετών

Σε μαζική αποστολή εκκαθαριστικών σημειωμάτων με τον καταλογισμό ΕΝΦΙΑ προηγουμένων ετών προχωρεί η ΑΑΔΕ, μετά την ολοκλήρωση των διασταυρώσεων και τον εντοπισμό χιλιάδων υπόχρεων που… ξέχασαν να πληρώσουν τον φόρο κατοχής ακινήτων.

Το αποτέλεσμα των διασταυρώσεων γνωστοποιεί ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, με την απόφασή του (Α.1176/2021) με την οποία καθορίζει και τη διαδικασία καταλογισμού του φόρου, με πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται μάλιστα ότι «το γεγονός ότι σημαντικός αριθμός νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων δεν υπέβαλε δηλώσεις στοιχείων ακινήτων, παρότι υπήρχε σχετική υποχρέωση». Μάλιστα ο καταλογισμός φόρων και προστίμων ανατρέχει σε όσα χρόνια πίσω, δεν έχουν παραγραφεί.

Αναλυτικότερα, η απόφαση προβλέπει την έκδοση πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) στα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα οποία κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους για το οποίο εκδίδεται η πράξη αυτή δεν είχαν προβεί σε διακοπή εργασιών και δεν έχει εκδοθεί πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το έτος αυτό. 

Τα στοιχεία των ακινήτων για την πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου λαμβάνονται από τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στο ΟΠΣ Περιουσιολόγιο Ακινήτων.

Στις περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν ουσιώδεις ελλείψεις στα περιγραφικά στοιχεία ακινήτων, με αποτέλεσμα αυτά να θεωρούνται ως μη δηλωθέντα, επί της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου υπάρχει ειδική επισήμανση γι’ αυτά.

Δεν εκδίδεται πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου όταν το προκύπτον ποσό φόρου είναι μέχρι ένα (1) ευρώ.

Επίσης, η εκδοθείσα πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου αναρτάται στο ΟΠΣ Περιουσιολόγιο Ακινήτων και κοινοποιείται στους υπόχρεους. Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική ενημέρωση του φορολογούμενου για την έκδοση της πράξης, αυτή επιδίδεται από τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. 

Εάν, μετά την έκδοση της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου, το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα υποβάλει δήλωση στοιχείων ακινήτων, η πράξη εκτιμώμενου παύει να ισχύει αυτοδικαίως και εκδίδεται άμεσα δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου και ο τυχόν επιπλέον βεβαιωθείς φόρος διαγράφεται ο δε τυχόν επιπλέον καταβληθείς φόρος επιστρέφεται.

Η δήλωση μπορεί να υποβληθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους στο οποίο συμπληρώνεται ο χρόνος παραγραφής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4174/2013 και επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού περί εκπρόθεσμης δήλωσης, αναφέρει η απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ.

Τι είναι ο φόρος κατ'  εκτίμηση

Σημειώνεται ότι η ΑΑΔΕ κάνει χρήση της δυνατότητας που παρέχει η νομοθεσία για τον υπολογισμό φόρων κατ΄ εκτίμηση  και συγκεκριμένα το άρθρο 33 του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, που αναφέρει τα ακόλουθα:
«Σε περιπτώσεις που ο φορολογούμενος, παρά την υποχρέωσή του να υποβάλει φορολογική δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας, δεν υποβάλει φορολογική δήλωση, η Φορολογική Διοίκηση δύναται να εκδώσει πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου ορίζοντας τη φορολογητέα ύλη, με βάση κάθε στοιχείο και πληροφορία που έχει στη διάθεσή της και αφορούν ιδίως το επίπεδο διαβίωσης του φορολογουμένου, την άσκηση της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητάς του ή ομοειδείς επιχειρηματικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες. Ο Γενικός Γραμματέας δύναται να εκδίδει απόφαση σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού της κατ' εκτίμηση φορολογητέας ύλης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Εάν, μετά την έκδοση της πράξης αυτής, ο φορολογούμενος υποβάλλει φορολογική δήλωση, η πράξη αυτή παύει να ισχύει αυτοδικαίως».

Αυτό σημαίνει ότι η ΑΑΔΕ υπολογίζει τον φόρο κατ΄ εκτίμηση, με βάση τα στοιχεία που διαθέτει και αν έχει αντιρρήσεις ο υπόχρεος, θα πρέπει να τις υποβάλει στην αρμόδια ΔΟΥ.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα