Χρηστικά

Σαφάρι της ΑΑΔΕ για αδήλωτα εισοδήματα εξωτερικού


Ήδη εντοπίστηκαν φορολογικοί κάτοικοι της Ελλάδας να εισπράττουν συντάξεις από άλλα κράτη και να μην τις δηλώνουν

Σε «σαφάρι» αδήλωτων εισοδημάτων εξωτερικού έχει επιδοθεί η ΑΑΔΕ το τελευταίο διάστημα αξιοποιώντας τα στοιχεία των διασταυρώσεων του νέου ηλεκτρονικού συστήματος, καθώς και τα στοιχεία που κοινοποιούν περισσότερες από 100 χώρες.

Ήδη εντοπίστηκαν φορολογικοί κάτοικοι της Ελλάδας να εισπράττουν συντάξεις από άλλα κράτη και να μην τις δηλώνουν όπως όφειλαν στην ελληνική εφορία, στους οποίους κοινοποιήθηκαν τα αντίστοιχα πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι προσέφυγαν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, αλλά έχασαν τις υποθέσεις και τους βεβαιώθηκαν οριστικά οι φόροι και τα πρόστιμα, που καταλόγισε κατ’ αρχήν ο έλεγχος.

Σε μία από τις υποθέσεις αυτές, η ΑΑΔΕ εντόπισε συνταξιούχο, φορολογικό κάτοικο Ελλάδας, ο οποίος το 2014 έλαβε συντάξιμες αποδοχές που ανέρχονται στο ποσό των 15.768,06 ευρώ από τη Γερμανία και το οποίο δεν δήλωσε, ως όφειλε στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2014.

Μετά από διασταυρώσεις των δεδομένων, του καταλογίστηκε φόρος και προσαυξήσεις, ενώ η προσφυγή που άσκησε στη ΔΕΔ, απορρίφθηκε.

Πώς εντοπίστηκε

Όπως εξηγεί η ΔΕΔ (απόφαση 2199/2022), ο συνταξιούχος εντοπίστηκε με βάση στοιχεία που απεστάλησαν, στο πλαίσιο αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών από χώρες Ε.Ε. και συγκεκριμένα από τη γερμανική φορολογική αρχή.

Πρόκειται για την Πολυμερή Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών, στην οποία συμμετέχει η Ελλάδα και περισσότερες από 100 χώρες.

Η συμφωνία αυτή προβλέπει ότι κάθε χώρα αποστέλλει στις άλλες χώρες, στοιχεία για εισοδήματα, τραπεζικούς λογαριασμούς και επενδύσεις των φορολογικών τους κατοίκων.

Παράδειγμα η ΑΑΔΕ στέλνει στη γερμανική φορολογική Αρχή, στοιχεία εισοδημάτων που έχουν Γερμανοί πολίτες στην Ελλάδα και η γερμανική φορολογική αρχή στέλνει στην ΑΑΔΕ στοιχεία για εισοδήματα και επενδύσεις Ελλήνων στη Γερμανία.

Ο έλεγχος και οι διασταυρώσεις καθίσταται πιο εύκολες, δεδομένου ότι τίθεται σε λειτουργία ηλεκτρονικό σύστημα για τον εντοπισμό εισοδημάτων από το εξωτερικό, φορολογικών κατοίκων Ελλάδας, το οποίο αυτοματοποιεί τους ελέγχους.

Πρόκειται για την υλοποίηση εφαρμογής που αφορά στην επαλήθευση, τον έλεγχο και Στη βελτίωση της διαδικασίας αυτοματοποιημένης ταυτοποίησης (για τα στοιχεία CRS/DAC2) και διενέργεια ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό μη δηλωθέντων εισοδημάτων αλλοδαπής προέλευσης στο πλαίσιο αξιοποίησης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αμερικής (DAC1, DAC2, FATCA).
Το συγκεκριμένο σύστημα προωθήθηκε από τον ΟΟΣΑ, με σκοπό την πάταξη της φοροδιαφυγής «χωρίς σύνορα», μετά το πλήθος των αποκαλύψεων για τα δισεκατομμύρια που κρύβονται σε φορολογικούς παραδείσους.

Ποια στοιχεία ανταλλάσσονται

Τα στοιχεία που ανταλλάσσουν οι φορολογικές αρχές μεταξύ τους είναι τα ακόλουθα:

  1. Το όνομα, τη διεύθυνση, τον ΑΦΜ, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης (στην περίπτωση φυσικού προσώπου) κάθε δηλωτέου προσώπου που είναι δικαιούχος, καθώς και των επιχειρήσεων.
  2. Στοιχεία Λογαριασμών: Αριθμός λογαριασμού ή το λειτουργικό ισοδύναμο ελλείψει αριθμού λογαριασμού, επωνυμία και αριθμός ταυτοποίησης, εάν υπάρχει, του Δηλούντος Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος,
  3. Υπόλοιπα Λογαριασμών: Υπόλοιπο ή αξία του λογαριασμού, συμπεριλαμβανομένης, στην περίπτωση του Ασφαλιστήριου Συμβολαίου με Αξία Εξαγοράς ή του Συμβολαίου Προσόδων, της αξίας εξαγοράς κατά τη λήξη ή της τιμής εξαγοράς σε περίπτωση πρόωρης λύσης του συμβολαίου, στο τέλος του σχετικού ημερολογιακού έτους, ή το κλείσιμο του λογαριασμού, εάν ο λογαριασμός έκλεισε κατά τη διάρκεια αυτού του έτους,
  4. Τόκοι Λογαριασμών: Το συνολικό ακαθάριστο ποσό των τόκων που καταβλήθηκε ή πιστώθηκε στον λογαριασμό κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους,
  5. Αποδόσεις Λογαριασμών Θεματοφυλακής: (i) το συνολικό ακαθάριστο ποσό των τόκων, το συνολικό ακαθάριστο ποσό των μερισμάτων και το συνολικό ακαθάριστο ποσό λοιπών εισοδημάτων που προέκυψαν σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία που τηρούνται στον λογαριασμό, σε κάθε περίπτωση που καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν στον λογαριασμό ή σε σχέση με το λογαριασμό κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους και (ii) τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από την πώληση ή την εξαγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν στον λογαριασμό κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους για τα οποία το Δηλούν Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα ενήργησε ως θεματοφύλακας, μεσάζων, εντολοδόχος ή άλλως ως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του Δικαιούχου Λογαριασμού,
  6. Αποδόσεις άλλων Προϊόντων: Σε περίπτωση λογαριασμού που δεν περιγράφεται παραπάνω, το συνολικό ακαθάριστο ποσό που καταβλήθηκε ή πιστώθηκε στον Δικαιούχο Λογαριασμού σε σχέση με τον λογαριασμό κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, ως προς το οποίο το Δηλούν Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα είναι οφειλέτης ή χρεώστης, συμπεριλαμβανομένου του συνολικού ποσού τυχόν πληρωμών εξόφλησης προς τον Δικαιούχο Λογαριασμού κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους.
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα