Χρηστικά

Λιγότερα "χαρτιά" για τον εξωδικαστικό μηχανισμό - Ποιά καταργούνται


Τι προβλέπει η απόφαση του ΕΦΚΑ για να τρέξει ταχύτερα η διαδικασία- Πρόβλημα οι αρνήσεις των τραπεζών να αποδεχτούν κούρεμα δανείων

Λιγότερα δικαιολογητικά θα απαιτούνται στο εξής για την υποβολή αίτησης και ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, ο οποίος εξακολουθεί να αποτελεί μια πολύπλοκη γραφειοκρατική διαδικασία.

Τα δικαιολογητικά που καταργούνται γνωστοποιούνται με απόφαση του ΕΦΚΑ, με στόχο να τρέξει ταχύτερα η διαδικασία, η οποία, πάντως, «κολλάει» συνήθως στις αρνήσεις των τραπεζών να αποδεχτούν το κούρεμα των δανείων των οφειλετών.

Αίτηση για εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών (πολυμερή ή διμερή) μπορεί κατ' αρχήν να υποβάλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα. Οι ειδικές προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για την υπαγωγή σε διμερή σύμβαση ρύθμισης με το Δημόσιο (μεταξύ των οποίων, το σύνολο των οφειλών προς το Δημόσιο να υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο των διαδικασιών εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών, πολυμερών και διμερών, παρέχεται η δυνατότητα αποπληρωμής των οφειλών προς το Δημόσιο σε έως 240 έντοκες μηνιαίες δόσεις ανάλογα με την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη, με ελάχιστο ποσό δόσης τα 50 ευρώ, χωρίς περίοδο χάριτος.

Τα δικαιολογητικά που καταργούνται

Σύμφωνα με την απόφαση του ΕΦΚΑ, πλέον καταργείται η υποχρέωση:

  1. Αναφοράς της οικονομικής κατάστασης, των λόγων της οικονομικής αδυναμίας και των προοπτικών της επιχείρησης του οφειλέτη.
  2. Υποβολής της δήλωσης για κάθε μεταβίβαση ή επιβάρυνση περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη που έγινε εντός των τελευταίων πέντε (5) ετών πριν από την υποβολή της αίτησης.
  3. Υποβολής της δήλωσης για κάθε καταβολή μερίσματος από τον οφειλέτη προς τους μετόχους ή εταίρους ή άλλη συναλλαγή, εκτός των τρεχουσών συναλλαγών της επιχείρησης, που έγινε εντός των τελευταίων δύο (2) ετών πριν από την υποβολή της αίτησης.
  4. Υποβολής των στοιχείων κάθε νομικού προσώπου συνδεδεμένου με τον οφειλέτη στη διάρκεια των εξήντα (60) μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης, καθώς και των στοιχείων ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων που τυχόν μεταβιβάστηκαν από τον οφειλέτη σε πρόσωπα συνδεδεμένα με τον οφειλέτη στη διάρκεια των εξήντα (60) μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.
  5. Υποβολής του καταλόγου των προσώπων που αμείβονται από τον οφειλέτη και τα οποία αποτελούν συνδεδεμένα πρόσωπα με αυτόν, καθώς και της ανάλυσης των αμοιβών αυτών κατά τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από την υποβολή της αίτησης.

Στο πλαίσιο αυτό, για αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την δημοσίευση των προαναφερόμενων διατάξεων, καθώς και για όσες αιτήσεις είναι σε εκκρεμότητα εξέτασης από τις αρμόδιες υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο., δεν απαιτείται η προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών για την πληρότητα της αίτησης.

Ωστόσο, στις περιπτώσεις που η προσκόμισή τους κρίνεται απαραίτητη από τα αρμόδια όργανα, υποβάλλεται στην πλατφόρμα σχετικό αίτημα προσκόμισής τους και ο οφειλέτης υποχρεούται στην ανάρτησή τους.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση πολυμερών αιτήσεων το εν λόγω αίτημα προς τον οφειλέτη δύναται να υποβληθεί μόνο από χρηματοδοτικό φορέα ενώ στις διμερείς αιτήσεις μπορεί να υποβληθεί αίτημα από το Δημόσιο ή/και το Κ.Ε.Α.Ο..

Περαιτέρω, αντικαθίσταται η υποχρέωση υποβολής των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του άρθρου 16 του ν. 4308/2014 των τελευταίων πέντε (5) περιόδων, και πλέον υποβάλλονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των τελευταίων τριών (3) περιόδων, οι οποίες πρέπει να είναι δημοσιευμένες, εφόσον προβλέπεται αντίστοιχη υποχρέωση.

Δικαστικές εκκρεμότητες

Σε ότι αφορά δε, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας, που αντικατέστησε τα πιστοποιητικά περί μη πτώχευσης/μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης κ.λπ. δύναται να υποκατασταθεί, εφόσον δεν είναι εφικτή η σχετική συνυποβολή του με την αίτηση, από τα εξής έγγραφα:

  • Υπεύθυνη Δήλωση του οφειλέτη προς την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. ότι δεν έχει κατατεθεί σε βάρος του αίτηση πτώχευσης ούτε έχει υποβληθεί αίτηση για επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης ή έχει υπάρξει έγκυρη παραίτησή του από τις εν λόγω διαδικασίες, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών και ότι δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση υπαγωγής του οφειλέτη σε μία από τις προαναφερόμενες διαδικασίες, ούτε έχει συζητηθεί ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου αίτηση υπαγωγής του οφειλέτη στις παραπάνω διαδικασίες και εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής απόφασης ή ότι έχουν παρέλθει δεκαπέντε (15) τουλάχιστον μήνες από την απόφαση υπαγωγής ή ότι έχουν παρέλθει τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες από την με οποιοδήποτε τρόπο ολοκλήρωση διαδικασίας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών.
  • Την αίτηση του οφειλέτη προς το αρμόδιο Πρωτοδικείο για χορήγηση του Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας.

Τόσο η προαναφερόμενη Υπεύθυνη Δήλωση όσο και η αίτηση προς το αρμόδιο Πρωτοδικείο συνυποβάλλονται υποχρεωτικά από τον οφειλέτη αντί του Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας κατά την οριστική υποβολή της αίτησης.

Ο ΕΦΚΑ επισημαίνει ότι τα ανωτέρω έγγραφα υποβάλλονται προκειμένου να μην παρακωλύεται η διαδικασία οριστικής υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων από την καθυστέρηση έκδοσης του εν λόγω πιστοποιητικού.

Τέλος σημειώνει ότι σε κάθε περίπτωση, για την επιτυχία της διαπραγμάτευσης και για τη διατήρηση της συναφθείσας σύμβασης αναδιάρθρωσης υποβάλλεται υποχρεωτικά το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την οριστική υποβολή της αίτησης εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών.

Πιο συγκεκριμένα, σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν υποβάλει το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, η διαδικασία περατώνεται αυτοδικαίως ως άκαρπη ή, σε περίπτωση που έχει ήδη συναφθεί σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών, αυτή ανατρέπεται αυτοδικαίως και επέρχεται η απώλεια της ρύθμισης ως προς το σύνολο των πιστωτών.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα